Gatunki i siedliska

Wróć do strony głównej projektu

Projektem objęte są niemal wszystkie gatunki płazów występujące w północno-wschodniej Polsce:

 • kod 1188 kumak nizinny Bombina bombina - gatunek zamieszczony w Załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej,
  na Czerwonej Liście IUCN i Polskiej Czerwonej Liście oraz w Załączniku II Konwencji Berneńskiej; objęty ochroną ścisłą (zaplanowane działania ochronne: C.1, C.2, C.3, C.4);
 • grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus - gatunek zamieszczony w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej i na Czerwonej Liście IUCN; objęty ochroną ścisłą (zaplanowane działania ochronne: C.1, C.2, C.3, C.4);
 • ropucha paskówka Epidalea calamita syn. Bufo calamita - gatunek zamieszczony w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej i na Czerwonej Liście IUCN; objęty ochroną ścisłą (zaplanowane działania ochronne: C.1, C.2., C.3, C.4);
 • ropucha zielona Pseudepidalea viridis syn. Bufo viridis - gatunek zamieszczony w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej i na Czerwonej Liście IUCN; objęty ochroną ścisłą (zaplanowane działania ochronne: C.1, C.2., C.3, C.4);
 • ropucha szara Bufo bufo - gatunek zamieszczony na Czerwonej Liście IUCN; objęty ochroną ścisłą (zaplanowane działania ochronne: CC.1, C.2., C.3, C.4);
 • rzekotka drzewna Hyla arborea - gatunek zamieszczony w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej i na Czerwonej Liście IUCN; objęty ochroną ścisłą (zaplanowane działania ochronne: C.1, C.2., C.3, C.4);
 • żaba moczarowa Rana arvalis - gatunek zamieszczony w Załączniku IV i V Dyrektywy Siedliskowej i na Czerwonej Liście IUCN; objęty ochroną ścisłą (zaplanowane działania ochronne: C.1, C.2., C.3, C.4);
 • żaba trawna Rana temporaria - gatunek zamieszczony na Czerwonej Liście IUCN; objęty ochroną ścisłą (zaplanowane działania ochronne: C.1, C.2., C.3, C.4);
 • żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae syn. Rana lessonae - gatunek zamieszczony w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej i na Czerwonej Liście IUCN; objęty ochroną ścisłą (zaplanowane działania ochronne: C.1, C.2., C.3, C.4);
 • żaba wodna Pelophylax esculentus syn. Rana esculenta - gatunek zamieszczony w Załączniku V Dyrektywy Siedliskowej oraz na Czerwonej Liście IUCN; objęty ochroną ścisłą (zaplanowane działania ochronne: C.1, C.2., C.3, C.4);
 • kod 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus - gatunek zamieszczony w Załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej, na Czerwonej Liście IUCN i Polskiej Czerwonej Liście, ze statusem gatunku niższego ryzyka, w Polskiej Czerwonej Księdze oraz Załączniku II Konwencji Berneńskiej; objęty ochroną ścisłą (zaplanowane działania ochronne: C.1, C.2., C.3, C.4);
 • traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris syn. Triturus vulgaris - gatunek zamieszczony na Czerwonej Liście IUCN; objęty ochroną ścisłą (zaplanowane działania ochronne: C.1, C.2., C.3, C.4).

Ostoja Wigierska - występuje tu 12 gatunków płazów; do płazów wymienionych w Zał. II DS należą 2 gatunki: kumak nizinny (Bombina bombina) - kod 1188, traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) - kod 1166, natomiast inne ważne gatunki płazów występujące na tym obszarze to: grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), ropucha paskówka (Epidalea calamita syn. Bufo calamita), ropucha zielona (Pseudepidalea viridis syn. Bufo viridis), ropucha szara (Bufo bufo), rzekotka drzewna (Hyla arborea), żaba moczarowa (Rana arvalis), żaba trawna (Rana temporaria), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae syn. Rana lessonae), żaba wodna (Pelophylax esculentus syn. Rana esculenta), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris syn. Triturus vulgaris). Na obszarze Ostoi Wigierskiej planowane jest odtworzenie 3 zbiorników wodnych, które stanowią miejsca rozrodu licznych gatunków płazów. Szczątkowe zbiorniki, mocno wypłycone i zarośnięte roślinnością, znajdują się na terenie otwartym, wśród pól i łąk - są to tereny położone w pasie moreny dennej pagórkowatej.

Puszcza Romincka - występuje tu 10 gatunków płazów; do płazów wymienionych w Zał. II DS należą 2 gatunki: kumak nizinny (Bombina bombina) - kod 1188, traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) - kod 1166, natomiast inne ważne gatunki płazów występujące na tym obszarze to: grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), ropucha szara (Bufo bufo), rzekotka drzewna (Hyla arborea), żaba moczarowa (Rana arvalis), żaba trawna (Rana temporaria), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae syn. Rana lessonae), żaba wodna (Pelophylax esculentus syn. Rana esculenta), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris syn. Triturus vulgaris). Obszar Puszczy Rominckiej, na którym zaplanowano realizację niektórych zadań, to siedliska leśne, z licznymi zabagnieniami, rowami i ciekami. Dla tych siedlisk oraz roślin i zwierząt w nich przebywających niezwykle istotne jest zachowanie odpowiedniego poziomu wód powierzchniowych i gruntowych.

Ostoja Suwalska - występuje tu 9 gatunków płazów; do płazów wymienionych w Zał. II DS należą 2 gatunki: kumak nizinny (Bombina bombina) - kod 1188, traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) - kod 1166, natomiast inne ważne gatunki płazów występujące na tym obszarze to: grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), ropucha szara (Bufo bufo), rzekotka drzewna (Hyla arborea), żaba moczarowa (Rana arvalis), żaba trawna (Rana temporaria), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae syn. Rana lessonae), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris syn. Triturus vulgaris). Obszar Ostoi, na którym zaplanowano dobudowanie do istniejącego systemu przepustów dla płazów kilku nowych tuneli, znajduje się w jego północnej części, pomiędzy jeziorami Perty i rozlewiskami jeziora Przechodniego. Są to tereny otwarte (podmokłe łąki i bagna), z fragmentami drzewostanów olsowych, przez który przepływa ciek łączący oba jeziora, a pomiędzy nimi biegnie droga łącząca miejscowości Sidory i Smolniki.

Narwiańskie Bagna - występuje tu 12 gatunków płazów; do płazów wymienionych w Zał. II DS należą: kumak nizinny (Bombina bombina) - kod 1188, traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) - kod 1166, natomiast inne ważne gatunki płazów występujące na tym obszarze to: grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), ropucha paskówka (Epidalea calamita syn. Bufo calamita), ropucha zielona (Pseudepidalea viridis syn. Bufo viridis), ropucha szara (Bufo bufo), rzekotka drzewna (Hyla arborea), żaba moczarowa (Rana arvalis), żaba trawna (Rana temporaria), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae syn. Rana lessonae), żaba wodna (Pelophylax esculentus syn. Rana esculenta), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris syn. Triturus vulgaris). Obszar objęty projektem położony jest w zabagnionej, wypełnionej torfami dolinie Narwi. Rzeka tworzy tu bogatą sieć koryt, a mały spadek, powolny nurt rzeki oraz zatorfiony teren przyczyniają się do wytworzenia charakterystycznego wodno-bagiennego środowiska doliny z długo utrzymującym się wysokim poziomem wód. Dolinę przecina droga łącząca Białystok i Wysokie Mazowieckie.

Zdjęcia: