Współpraca

Wróć do strony głównej projektu

W dniu 15 września 2014 roku pomiędzy Stowarzyszeniem "Człowiek i Przyroda" z siedzibą w Krzywem a Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z siedzibą w Krakowie została podpisana Deklaracja Współpracy w ramach realizacji projektów finansowanych z Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

misja_natura

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych realizuje projekt pn. "Misja Natura". Projekt powstał z myślą o zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania sieci NATURA 2000 oraz poprawie jakości wdrażania prawodawstwa europejskiego dotyczącego wspólnotowych działań ochronnych na terenie całej Polski. Więcej o tym projekcie znajduje się na stronie: http://misjanatura.fwie.pl/index.php/en/inne-projekty-life

Skorzystaj z bezpłatnych usług Centrum Informacji Natura 2000

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Misja Natura” utworzyła Centrum Informacji Natura 2000, którego celem jest przekazanie informacji dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000.

Centrum Informacji Natura 2000 pełni rolę edukacyjną, informacyjną, doradczą oraz konsultacyjną. Zachęcamy do zgłaszania spraw związanych z siecią Natura 2000. Pracownicy CIN udzielą Ci informacji na temat obszarów wchodzących w skład sieci Natura 2000, poinformują o możliwościach lokowania inwestycji, pomogą w rozwiązywaniu spraw konfliktowych, sporządzeniu raportów środowiskowych i ocen oddziaływania na środowisko, wspomogą wiedzą przyrodniczą i prawną przy sporządzaniu planów zadań ochronnych, udzielą informacji o funduszach zarówno unijnych, jak i krajowych wspomagających różne formy działalności na terenach sieci Natura 2000.

Więcej informacji na stronie www.misjanatura.fwie.pl. Na stronie tej znajdują się również informacje o szkoleniach dot. Natury 2000, platforma e-learningowa i strona serialu.

Centrum informacji Natura 2000

Powołana została Rada Uroczyska Miodary

W dniu 4 maja 2015 roku w Oleśnicy miało miejsce spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, przedstawicieli wyższych uczelni, przedsiębiorców lokalnych pragnących współdziałać na rzecz obszaru Natura 2000 Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego. Było ono pokłosiem szkoleń pogłębionych, które zrealizowano na terenie ostoi naturowej w ramach projektu LIFE „Misja Natura”. W trakcie obrad przedyskutowano kształt deklaracji współpracy i zdecydowano o powołaniu Rady Uroczyska Miodary leżącego w granicach Natury 2000. Sygnatariuszami koalicji zostali przedstawiciele Stowarzyszenia Eko-Unia, gospodarstwa sadowniczego Krośnice, Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Fundacji Ekopotencjał Przestrzeń Możliwości, Uniwersytetu Wrocławskiego, firmy OLProjekt, Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa” oraz właściciel gospodarstwa agroturystycznego Marek Górecki. Po podpisaniu dokumentu uczestnicy spotkania udali się na łąki w Uroczysku Miodary, gdzie mieli okazję podziwiać pierwsze latające czerwończyki nieparki i zapoznać się pod okiem znawców z ich walorami przyrodniczymi. Spotkanie było niezwykle inspirujące i powinno zaowocować wieloma działaniami pozwalającymi lepiej wykorzystywać cenne miejsca obszaru Natura 2000 Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego z korzyścią dla ludzi i natury.

 Uczestnicy spotkania na łąkach w Uroczysku Miodary

Serial "Misja Natura"

Serial realizowany jest w konwencji filmów podróżniczo-ekspedycyjnych zabarwionych nutką sensacji w postaci tropienia i odkrywania tajemnic przyrody, z jasno zdefiniowanym celem i misją, sporą dozą informacji do zweryfikowania, dynamicznym przebiegiem i atrakcyjnym miejscem akcji, "tajemnicą przyrody" - odsłanianą w finale, dostarczającą znacznej dawki wiedzy na temat obszarów Natura 2000. Serial realizowany będzie na ok. 12 obszarach Natura 2000, zróżnicowanych i ciekawszych pod względem przyrodniczym i geograficznym, w różnych rejonach Polski i za granicą. Ukazaniu piękna i różnorodności rodzimej przyrody towarzyszyć będzie społecznie ważny przekaz. Obszary Natura 2000 nie są przecież rezerwatami ochrony ścisłej, a przynależność cennych przyrodniczo terenów do tej europejskiej sieci nie stanowi bariery rozwoju gospodarczego, ale jest wręcz motorem napędowym rolnictwa ekologicznego czy ekoturystyki.

Więcej o serialu, wraz z informacjami o datach emisji poszczególnych odcinków na stronie:
www.misjanatura.serial.fwie.pl

cin_stopka