Opis działań

Wróć do strony głównej projektu

A. Działania przygotowawcze

A1 Przygotowanie dokumentacji technicznej i map do celów projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę przepustów dla płazów

Działanie A.1 ma na celu przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy systemów przepustów dla płazów. Budowa przepustów wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Należy wykonać projekty techniczne zgodnie z obowiązującymi wymogami.

C. Działania praktyczne

C1 Budowa systemów przepustów dla płazów

Działanie to, poprzedzone działaniem A.1, będzie polegało na wybudowaniu w 6 miejscach systemów przepustów dla płazów. Miejsca te zostały wytypowane na podstawie badań migracji i śmiertelności płazów, m.in. w miejscach tych występuje kumak nizinny (Bombina bombina - kod 1188) i traszka grzebieniasta (Triturus cristatus - kod 1166).

Pierwszy system przepustów, składający się z 13 tuneli i barier naprowadzających o łącznej długości 1680 m, zlokalizowany jest na obszarze "Narwiańskich Bagien", w pobliżu miejscowości Baciuty. Zaobserwowane tam płazy należały do 10 gatunków: żaba trawna (Rana temporaria), żaba moczarowa (Rana arvalis), ropucha szara (Bufo bufo), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), ropucha zielona (Pseudepidalea viridis), żaby zielone (Rana esculenta complex), kumak nizinny (Bombina bombina), rzekotka drzewna (Hyla arborea) i traszka grzebieniasta (Triturus cristatus).

Dwa systemy przepustów zlokalizowane są na terenie "Ostoi Suwalskiej". Jeden system wybudowany zostanie w miejscowości Kleszczówek (będzie to uzupełnienie już istniejącego systemu, składającego się z dwóch tuneli). Dobudowane zostanie 6 tuneli z jednej strony i 1 tunel z drugiej strony istniejącego systemu. Takie rozwiązanie jest konieczne, gdyż okazało się, że wybudowane w 2005 roku przepusty nie obejmują całego obszaru intensywnej migracji płazów i nadal wiele osobników ginie w tym miejscu na drodze. Koleiny system wybudowany będzie na drodze wojewódzkiej nr 655 Suwałki - Rutka Tartak w miejscowości Sidorówka. Stwierdzono tu osiem spośród dwunastu gatunków płazów występujących na terenie "Ostoi Suwalskiej". Większość stanowią żaby (trawna, moczarowa i jeziorkowa), a następnie grzebiuszka ziemna, ropucha szara, kumak nizinny, traszka zwyczajna i traszka grzebieniasta.

Czwarty system przepustów zlokalizowany jest na drodze powiatowej nr 1898N Budwiecie - Boczki, w miejscowości Boczki. Droga ta przecina dużą populację płazów, składającą się z przedstawicieli 8 gatunków: żaby jeziorkowej, żaby trawnej, żaby moczarowej, ropuchy szarej, grzebiuszki ziemnej, kumaka nizinnego, traszki zwyczajnej i traszki grzebieniastej.

Dwa systemy przepustów zlokalizowane są przy wschodniej granicy Puszczy Rominckiej i chronią płazy przekraczające drogę powiatową nr 1953N Skajzgiry - Żytkiejmy w miejscowości Skajzgiry I i Skajzgiry II. Systemy przepustów dla płazów w miejscowości Skajzgiry zlokalizowane są poza obszarem Natura 2000 "Puszcza Romincka", ale mają kluczowe znaczenie dla populacji płazów wschodniej części tego obszaru. Płazy w czasie wędrówek sezonowych przemieszczają się z terenów położonych na wschód od granicy Ostoi w kierunku zachodnim, przekraczając drogę Skajzgiry - Żytkiejmy, i wchodzą na obszar Ostoi (okres wiosenny). W ciągu całego sezonu płazy przemieszczają się po całym terenie, a w okresie wędrówek jesiennych kierują się z terenu Ostoi na wschód (poza obszar Ostoi), gdzie znajdują dogodne miejsca do zimowania. Droga Skajzgiry - Żytkiejmy stanowi dla płazów sztuczną barierę, która dla wielu osobników jest nie do pokonania, wpływając znacząco na stan populacji tych zwierząt.

Działanie C.1 jest niezbędne dla ograniczenia śmiertelności płazów podczas ich wędrówek sezonowych. Wzmocni to w istotny sposób populacje płazów obszarów Natura 2000 północno-wschodniej Polski, w tym traszki grzebieniastej (Triturus cristatus - kod 1166) i kumaka nizinnego (Bombina bombina - kod 1188), które zamieszczone są w załącznikach II i IV Dyrektywy Siedliskowej. Dodatkowo przepusty ograniczą śmiertelność wielu innych drobnych kręgowców i ograniczą negatywny wpływ bariery, jaką jest szlak komunikacyjny, na populacje drobnych zwierząt kręgowych (jeży, jaszczurek, żmii, ryjówek itp.).

system przepustów dla płazów
Location of the culverts system for amphibians construction in the area of "Ostoja Suwalska"
przepusty na terenie Puszczy Romnickiej
Location of the culverts system for amphibians construction in the area of the Romincka Forest
culverts in Kleszczówek
Already existing culverts in the area of "Ostoja Suwalska" in Kleszczowek village

C2 Odtwarzanie miejsc rozrodu płazów

Działanie będzie polegało na odtworzeniu zanikających zbiorników wodnych, które stanowią miejsce rozrodu płazów, w tym kumaka nizinnego (Bombina bombina - kod 1188) i traszki grzebieniastej (Triturus cristatus - kod 1166), wymienionych w Załączniku II i Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej. Zbiorniki takie silnie zarastają na skutek sukcesji, przyspieszonej w wyniku działania czynników antropogenicznych. Są to najczęściej śródpolne oczka wodne, zlokalizowane w bezodpływowych zagłębieniach terenu. Z wytypowanych zbiorników usunięty zostanie nadmiar roślinności zielnej i krzewiastej oraz osadów. Tym samym zbiorniki zostaną pogłębione, ich brzegi i dno odpowiednio wyprofilowane, tak, aby stwarzały optymalne warunki do życia dla wybranych gatunków płazów. Pracami objęte zostaną dwa obszaru Natura 2000 - "Ostoja Wigierska" - 10 zbiorników o powierzchni 350 m2 każdy oraz "Puszcza Romincka" - 1 zbiornik o powierzchni 1500 m2.