Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce

PROJEKT ZAKOŃCZONY w trakcie działań After-LIFE

Cele projektu:

Celem strategicznym projektu jest ochrona populacji płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce.

Celami szczegółowymi są:

 1. Zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych;
 2. Zwiększenie liczby miejsc rozrodu płazów;
 3. Zmniejszenie śmiertelności płazów związanej z tzw. pułapkami antropogenicznymi;
 4. Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych.

Działania:

Założone cele projektu zostaną zrealizowane dzięki następującym działaniom ochronnym:

 1. Zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych - budowa systemów przejść dla płazów
  pod drogami w miejscach, gdzie ich tras migracji krzyżują się z trasami komunikacyjnymi;
 2. Zwiększenie liczby miejsc rozrodu płazów - odtworzenie zarastających i wypłyconych zbiorników wodnych;
 3. Zmniejszenie śmiertelności płazów związanej z tzw. pułapkami antropogenicznymi - zaprojektowanie rozwiązań technicznych służących ochronie płazów do urządzeń stosowanych w budownictwie;
 4. Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych - zaopatrzenie wybranych szkół i ośrodków edukacyjnych w sprzęt i materiały pomocne przy prowadzeniu monitoringu płazów, przeszkolenie personelu.

Rezultaty:

Realizacja projektu przyniosła następujące rezultaty:

 1. Redukcja śmiertelności płazów podczas ich wędrówek sezonowych w lokalnych populacjach na obszarach Natura 2000 "Ostoja Suwalska", "Narwiańskie Bagna" oraz "Puszcza Romincka" - co najmniej o 80%;
  Wybudowano 6 systemów przepustów dla płazów, ograniczających śmiertelność płazów na drogach
  – raport dotyczący efektów związanych z budową przepustów dla płazów znajduje się w zakładce
  „Raporty i publikacje”
 2. Zwiększenie ilości zbiorników wodnych stanowiących miejsca rozrodu płazów - 4 szt.;
  Zrekultywowano 11 zbiorników wodnych, stanowiących miejsca rozrodu płazów – raport dotyczący efektów ekologicznych związanych z ochroną miejsc rozrodu płazów znajduje się w zakładce „Raporty i publikacje”
 3. Opracowanie rozwiązań technicznych chroniących płazy przed tzw. pułapkami antropogenicznymi - opracowanie katalogu zawierającego 5-10 obiektów;
  Raport „Rozwiązania techniczne chroniące płazy przed pułapkami antropogenicznymi”oraz projekty techniczne opisanych urządzeń „Katalog projektów technicznych” znajdują się w zakładce „Raporty i publikacje”
 4. Zwiększenie ilości danych na temat zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych na terenie północno-wschodniej Polski - założenie sieci monitoringu płazów w oparciu o wybrane szkoły i ośrodki edukacyjne;
 5. Wzrost liczby wydawnictw dotyczących płazów i ich ochrony - 2 pozycje książkowe.
  Wydano dwie książki o płazach: „Czynna ochrona płazów” oraz „Płazy Polski – przewodnik terenowy” – obie pozycje znajdują się w zakładce „Raporty i publikacje”.

Budżet:

Całkowity budżet: 3,930,152 Euro

Koszty kwalifikowane: 3,930,152 Euro

Wkład Unii Europejskiej: 1,965,076 Euro

Współfinansowanie:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Beneficjent koordynujący:

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda"

Krzywe 62B

16-402 Suwałki