Niecierpek gruczołowaty – inwazyjny gatunek obcego pochodzenia – inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Całkowity koszt projektu: 854 840,00 PLN

Dofinansowanie pochodzące ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 769 356,00 PLN

Czas trwania projektu: maj 2014 - kwiecień 2016

Głównym celem projektu jest rozpoznanie miejsc występowania niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera - inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia, dróg jego rozprzestrzeniania się oraz najskuteczniejszych metod ograniczania jego populacji. Projekt składa się z 5 głównych zadań: inwentaryzacji inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia, analizy dostępności nasion i sadzonek najgroźniejszych gatunków roślin, testowania metod zwalczania niecierpka gruczołowatego, badania dróg rozprzestrzeniania się nasion niecierpka oraz promocji i informacji.

Niniejszy projekt wpisuje się w główne założenia Programu Operacyjnego, pośrednio przyczyniając się do zahamowania utraty różnorodności biologicznej oraz zachowania rodzimych ekosystemów. Działania zaplanowane w projekcie wpisują się w cele Konwencji o Różnorodności Biologicznej z Rio de Janeiro 5 czerwca 1992r. - art. 8 lit. h oraz Konwencji Berneńskiej - art. 11 ust. 2 lit. b. dokumentami unijnymi mówiącymi o gatunkach inwazyjnych i odnoszącymi się do projektu są: Kodeks postępowania w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych, Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - art. 22 pkt 2, Komunikat Komisji Zatrzymanie Procesu Utraty Różnorodności Biologicznej do Roku 2010 i w Przyszłości 5.2.1 pkt. 5.

Dokumentami krajowymi odnoszącymi się do gatunków inwazyjnych i projektu są: Ustawa o ochronie przyrody - art. 120 lit. 1, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r., Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej - rozdz. 2, 3.3.2, 3.3.3 pkt. 9 i 10, Strategia Rozwoju Kraju 2020 - II 6.4., Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r. - pkt. 5.6.