Projekty

Projekty realizowane

life130
Czynna ochrona rzadkich gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie

Projekt zakłada, m.in., przygotowanie miejsc pod działania ochronne, budowę progu piętrzącego w Nowych Sadach oraz trzech systemów dolnych przejść dla drobnych zwierząt kręgowych, rewitalizację oczek wodnych, budowę zimowisk dla płazów, a także ochronę siedlisk lęgowych żółwia błotnego.

Projekty w trakcie realizacji działań After-LIFE

life130
Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce

Celem strategicznym projektu jest ochrona populacji płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce.

Projekty zakończone

Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, „Sandr Brdy” i „Roztocza Środkowego”
Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, „Sandr Brdy” i „Roztocza Środkowego”

Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” realizuje projekt mający na celu ograniczenie występowania roślin obcego pochodzenia na wybranych obszarach Natura 2000. Umowę o dofinansowanie ze środków V Priorytetu POIiŚ podpisano 27 lutego 2014 r., w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie.

EEA_grants_news
Niecierpek gruczołowaty – inwazyjny gatunek obcego pochodzenia – inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania

Głównym celem projektu jest rozpoznanie miejsc występowania niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera - inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia, dróg jego rozprzestrzeniania się oraz najskuteczniejszych metod ograniczania jego populacji.

NFOSiGW_logo
Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, „Sandr Brdy” i „Roztocza Środkowego”
Niecierpek gruczołowaty – inwazyjny gatunek obcego pochodzenia – inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania
WPN
UE
WFOŚiGW w Olsztynie

Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” realizowało wiele projektów dotyczących, m.in. ochrony gatunków i siedlisk objętych siecią Natura 2000, aktywizacji lokalnej społeczności w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, czy budowy płyt obornikowych dla ochrony najcenniejszych wód w parkach krajobrazowych północno-wschodniej Polski.