Kalendarium: marzec 2015

Wróć do kalendarium

31 marca, w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku, odbyła się kolejna prelekcja pod tym samym tytułem. Wzięły w niej udział w sumie 24 osoby: 22 uczniów i 2 opiekunów.

Podobnie jak w przypadku zajęć w Suwałkach, były one realizowane z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, oraz wielkoformatowej gry planszowej "Zagrajmy w zielone".

W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z biologią płazów występujących w ich najbliższym otoczeniu. Poznali również wybrane gatunki płazów, zarówno ogoniastych jak i bezogonowych, występujące na obszarze północno-wschodniej Polski.

Dzięki modelom płazów możliwa była lepsza obserwacja cech charakterystycznych dla poszczególnych gatunków. Pomogły one również w zwróceniu uwagi na podstawowe różnice pomiędzy gatunkami. Była to przede wszystkim ich wielkość.

Gry i zabawy, które towarzyszyły zajęciom pozwoliły na uatrakcyjnienie zajęć. Zorganizowane zostały również quizy, w których uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę. Quiz dźwiękowy był dość trudny, ale dzieci nie miały problemu z rozpoznaniem tych gatunków, które bezpośrednio zaobserwowały w najbliższym otoczeniu.

Zajęcia edukacyjne prowadzone były w okresie przedświątecznym, w związku z tym uczniowie przygotowali nietypową dekorację świąteczną, której głównym elementem był wizerunek rzekotki drzewnej wkomponowany w pisankę wielkanocną.

Zajęcia te dały podstawę do dalszego szkolenia grupy uczniów włączonej w monitoring płazów.

W przypadku obu prelekcji, każdy z uczestników otrzymał zestaw materiałów edukacyjnych, a zwycięzcy konkursów drobne upominki o tematyce „płaziej”.

26 marca, w budynku Gimnazjum nr 2 w Suwałkach, odbyła się prelekcja pt. "Ochrona Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce".

W tej 4-godzinnej prelekcji, prowadzonej przez Katarzynę Łukowską i Aleksandrę Mackiewicz, uczestniczyło 30 uczniów klas II gimnazjum. Uczniowie tej szkoły, w większości, mieszkają poza Suwałkami, w miejscowościach leżących na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Szkoła realizuje wiele inicjatyw z zakresu ekologii.

Prelekcja była realizowana z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz wielkoformatowej gry planszowej "Zagrajmy w zielone".

Prelekcja miała na celu przygotowanie uczniów do przeprowadzania obserwacji przyrodniczych - obserwacji płazów w różnych środowiskach i w różnych okresach ich rozwoju. Dzieci poznały szczegóły budowy płazów, sposoby ich zachowania, uczyły się rozpoznawać i przyporządkowywać odgłosy poszczególnych gatunków płazów do zdjęć, które je przedstawiały.

Uczniowie poznali także sposoby ochrony płazów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wśród dzieci akcja ratowania płazów przy szlakach komunikacyjnych podczas ich wiosennych wędrówek.

Doskonałym materiałem poglądowym było również oglądanie modeli płazów wykonanych w skali 1:1. Uczniowie dzielili się również własnymi obserwacjami poczynionymi na wycieczkach terenowych organizowanych w szkole, jak również tymi zdobytymi podczas wycieczek indywidualnych.

Bardzo ciekawym elementem podsumowującym oraz utrwalającym zdobytą wiedzę była gra planszowa „Zagrajmy w zielone”. Za pomocą 6 dużych pionków, 6 sześcioosobowych drużyn starało się przeprowadzić swoje gatunki płazów przez środowisko przyrodnicze, w którym czekało na nie wiele niespodzianek, także tych nieprzyjemnych, a także wiele niebezpieczeństw. Zwyciężyła drużyna, która pierwsza pokonała planszę. Uczniowie bardzo sprawnie wykonywali zadania, mieli również okazję aby sprawdzić swoją wiedzę w quizach i turnieju.

W dniach 10-12 marca odbyła się kontrola realizacji projektu LIFE12 NAT/PL/000063, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres kontroli obejmował: kontrolę zgodności zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym), sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia, kontrolę kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączonych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym, sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień, kontrolę zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy oraz kontrolę sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.