Kalendarium: maj 2015

Wróć do kalendarium

23 maja Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", wspólnie z Wigierskim Parkiem Narodowym - realizującym projekt "Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska" LIFE11 NAT/PL/000431 oraz Nadleśnictwem Głęboki Bród - współbeneficjentem projektu „Czynna Ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej” LIFE11 NAT/PL/428 zorganizował Dzień Natura 2000, w postaci pikniku dla wszystkich zainteresowanych. W miejscowości Stary Folwark, przy Muzeum Wigier, można było zapoznać się z trzema projektami realizowanymi w ramach programu LIFE, wziąć udział w grach i zabawach przyrodniczych, uczestniczyć w warsztatach "Zamień nawłocie na malwy przy płocie". Można również było spróbować przysmaków regionalnych kuchni. W imprezie wzięło udział ponad 200 osób.

7 maja, w Zespole Szkół w Krasnopolu, odbyły się dwie prelekcje pt. "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce.", prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy II i III gimnazjum.

Pierwsza, 3-godzinna prelekcja dla klasy II, prowadzona przez Katarzynę Łukowską i Aleksandrę Mackiewicz. Grupa, która uczestniczyła w prelekcji będzie grupą w przyszłości prowadzącą monitoring przyrodniczy. Spotkanie to pozwoliło na wstępną ocenę wiedzy i umiejętności uczniów w temacie ochrony płazów.

Prelekcja rozpoczęła się prezentacją multimedialną, która przedstawiała płazy jako grupę zwierząt mających określone cechy gatunkowe. Uczniowie poznawali biologię płazów oraz cykl rozwojowy tej gromady zwierząt.

Na podstawie modeli, zdjęć i rysunków dzieci uczyły się rozróżniać poszczególne gatunki. Uczniowie poznali cechy charakterystyczne kumaka nizinnego i traszki zwyczajnej, jako przykłady płazów bezogonowych i ogoniastych. Uzupełniali nazwy gatunkowe oraz odszukiwali i przyklejali zdjęcia odpowiednich gatunków. Pracując w grupach, uczestnicy prelekcji wymyślali sposoby ochrony płazów. Na zakończenie, podczas burzy mózgów, na tablicy zostały spisane sposoby ochrony tych gatunków, które były również działaniami podejmowanymi w ramach realizacji projektu.

Na koniec zajęć, na dzieci czekała niespodzianka. Quiz sprawdzający wiedzę młodych ekologów cieszył się dużym zainteresowaniem, a za aktywność w czasie zajęć dzieci otrzymały koszulki, kubki, przewodniki oraz zakładki.

W ramach prelekcji dla klasy III gimnazjum przypomniane zostało pojęcie "różnorodność biologiczna". W dalszej rozmowie okazało się, że wiadomości o płazach są w gimnazjum bardzo ogólnie. W związku z tym, dokładnie zostały przedstawione biologia i ekologia płazów. W celu ugruntowania wiedzy o płazach porównywano je z gromadą gadów. Omówiono cykle rozwojowe płazów ogoniastych i bezogonowych. Przypomniano podział systematyczny i zwrócono szczególną uwagę na zmiany w nazewnictwie płazów. Wskazano na różnice w budowie zewnętrznej poszczególnych gatunków, rozpoznawano gatunki na podstawie odgłosów i na podstawie wyglądu skrzeku. Dużo miejsca poświęcono potrzebie ochrony płazów. Zwrócono uwagę na udział płazów w łańcuchu pokarmowym. Bardzo ciekawym elementem zajęć były zadania matematyczne związane z obliczaniem ilości płazów. Wypełniając karty zadań uczniowie podsumowali wiedzę zdobytą na zajęciach, a za rozwiązanie krzyżówki i rebusów otrzymali nagrody w postaci koszulek, kubeczków, zakładek i przewodników.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy prelekcji udali się nad niewielkie oczko wodne w celu dokonania praktycznych obserwacji. W celach porównawczych, do niewielkich pojemników zostały odłowione osobniki płazów, które za pomocą przewodników zostały oznaczone co do gatunku i płci. Okazało się, że były to samce żaby wodnej i żaby trawnej oraz dwie ropuchy szare - młode osobniki z poprzedniego roku. Wszystkie płazy zostały bezpiecznie wypuszczone do zbiornika.