Kalendarium

wróć do strony głównej projektu
nfos_bn

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rok 2015

Czerwiec 2015

11-12 czerwca w Hotelu nad Wigrami w Gawrych Rudzie (teren Wigierskiego Parku Narodowego), odbyły się warsztaty pt. "Monitoring inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia", w których uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jedenastu Stacji Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Głównym celem warsztatów było zapoznanie pracowników Stacji Bazowych z metodami prowadzenia monitoringu inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia.

Rok 2014

Październik 2014

1 października w Ośrodku Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego na Słupiu odbyła się prelekcja związana z inwazyjnymi gatunkami roślin obcego pochodzenia - Dlaczego gatunki inwazyjne są zagrożeniem dla rodzimej różnorodności biologicznej?

15 października w siedzibie Uniwersytetu III Wieku w Suwałkach odbyły się warsztaty na temat ochrony rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia. W warsztatach wzięło udział 18 słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Suwałkach.

24 października w Zespole Szkół w Starym Folwarku odbyła się prelekcja związana z inwazyjnymi gatunkami roślin obcego pochodzenia. W prelekcji uczestniczyło 20 uczniów klasy I, II i III gimnazjum oraz opiekunowie.

Z końcem tego miesiąca zakończył się drugi etap prac związanych z usuwaniem obcych gatunków roślin na obszarach objętych projektem.

Pod koniec października wydane zostały trzy broszury o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia, pod wspólnym tytułem "Inwazje obcych gatunków roślin jako zagrożenia dla bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo".

Wrzesień 2014

3-5 września w Hotelu nad Wigrami w Gawrych Rudzie odbyło się sympozjum naukowe pt. „Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody”. Wzięło w nim udział ponad 80 osób, przedstawicieli różnych instytucji i organizacji.

16 września w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym Roztoczańskiego Parku Narodowego odbyły się warsztaty pt. „Ochrona rodzimej flory przed gatunkami obcego pochodzenia na terenie obszaru „Natura 2000 – Roztocze Środkowe”, w których udział wzięło 20 uczniów z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.

17 września w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym Roztoczańskiego Parku Narodowego od przeprowadzono warsztaty pt. „Ochrona rodzimej flory przed gatunkami obcego pochodzenia na terenie obszaru „Natura 2000 – Roztocze Środkowe”, w których udział wzięło 20 uczniów z Zespołu Szkół Drzewnych w Zwierzyńcu.

18 września w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym Roztoczańskiego Parku Narodowego odbyły się warsztaty pt. „Ochrona rodzimej flory przed gatunkami obcego pochodzenia na terenie obszaru „Natura 2000 – Roztocze Środkowe”, w których udział wzięło 20 uczniów z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.

22 września w siedzibie Parku narodowego "Bory Tucholskie" odbyła się prelekcja związana z inwazyjnymi gatunkami roślin obcego pochodzenia.

23 września w Ośrodku Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego na Słupiu odbyła się prelekcja związana z inwazyjnymi gatunkami roślin obcego pochodzenia - Dlaczego gatunki inwazyjne są zagrożeniem dla rodzimej różnorodności biologicznej?

23 września w siedzibie Parku narodowego "Bory Tucholskie" odbyły się warsztaty dotyczące ochrony rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia.

24 września w siedzibie Parku narodowego "Bory Tucholskie" odbyła się prelekcja związana z inwazyjnymi gatunkami roślin obcego pochodzenia.

25 września w Ośrodku Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego na Słupiu odbyły się warsztaty na temat ochrony rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia. W warsztatach uczestniczyło 20 uczniów klas I, II i III gimnazjum Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak wraz z opiekunami.

26 września w Ośrodku Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego na Słupiu odbyły się warsztaty na temat ochrony rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia. W warsztatach uczestniczyły 22 osoby nauczyciele lokalnych szkół.

We wrześniu ukazała publikacja "Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych" autorstwa Barbary Tokarskiej-Guzik, Zygmunta Dajdoka, Marii Zając, Adama Zając, Aliny Urbisz, Władysława Danielewicza i Czesława Hołdyńskiego.

Lipiec 2014

29 lipca powstała koncepcja multisensorycznej ścieżki edukacyjnej "Zmysły natury" przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.

31 lipca upłynął termin nadsyłania zgłoszeń na sympozjum poświęcone inwazyjnym gatunkom obcego pochodzenia. Zainteresowanie imprezą okazało się tak duże, że nie przyjęto wielu zgłoszeń.

Czerwiec 2014

czerwiec - ogłoszono pierwszy komunikat o planowanym sympozjum, dotyczącym problematyki inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia.

2 czerwca na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" odbyła się prelekcja dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Tucholi. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.

5 czerwca na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" odbyła się prelekcja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Chojnicach. Tematem wiodącym prelekcji była "Ochrona rodzimej flory przed gatunkami obcego pochodzenia".

18 czerwca powstały pierwsze koncepcje zagospodarowania zieleni wokół wybranych osad leśnych i siedzib parków narodowych, uwzględniające eliminacje gatunków roślin obcego pochodzenia.

23 czerwca wydano materiały informacyjno-edukacyjne w postaci naklejek, zakładek do książek, pocztówek i teczek, informujących o problemie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia.

23 czerwca w Zespole Szkół w Kaletniku odbyła się prelekcja związana z inwazyjnymi gatunkami roślin obcego pochodzenia. W prelekcji uczestniczyło 38 uczniów z pierwszych, drugich i trzecich klas gimnazjum.

30 czerwca został podpisany aneks do umowy pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych a Stowarzyszeniem "Człowiek i Przyroda". Aneks wydłużył czas realizacji projektu do 30 września 2015 roku, wprowadził nowe zadanie pt. "Usuwanie niecierpka gruczołowatego w dolinie Czarnej Hańczy na powierzchni 10 ha" oraz rozszerzył zakres dwóch zadań: "Przeprowadzenie warsztatów" - z 9 do 10 warsztatów, "Wydanie publikacji na temat inwazyjnych gatunków roślin" - z 3 do 6 pozycji.

Maj 2014

W maju:

  • rozpoczęły się prace dotyczące usuwania inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia na terenie "Roztocza Środkowego" oraz "Ostoi Wigierskiej"
  • rozpoczęły się prace dotyczące opracowania projektu zagospodarowania zieleni przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z wykonaniem dokumentacji multisensorycznej ścieżki edukacyjnej
  • rozpoczęły się prace dotyczące inwentaryzacji obcych gatunków roślin, z jednoczesnym ich usuwaniem, na obszarach proponowanych do objęcia ochroną ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym

14 maja na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" odbyły się warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z regionu Borów Tucholskich. Warsztaty, w których uczestniczyło 20 osób, poświęcone były ochronie rodzimej flory przed gatunkami obcego pochodzenia.

17 maja na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" odbyły się warsztaty dla nauczycieli pobliskich szkół oraz pracowników parków krajobrazowych. Warsztaty, w których uczestniczyło 20 osób, poświęcone były ochronie rodzimej flory przed gatunkami obcego pochodzenia.

Kwiecień 2014

W kwietniu rozpoczęte zostały prace dotyczące sporządzenia 39 projektów zagospodarowania zieleni wokół wybranych budynków Wigierskiego Parku Narodowego, Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Prace te polegają na:

  • inwentaryzacji siedlisk i gatunków obcych dla obiektów zlokalizowanych na terenie wybranych parków narodowych;
  • wykonaniu projektów szczegółowego zagospodarowania, w tym przygotowania zaleceń dotyczących sposobów eliminacji gatunków obcych dla obiektów zlokalizowanych na terenie tych parków.

27 lutego 2014

Podpisanie umowy w siedzibie Centrum Koordynacji Środowiskowej na dofinansowanie projektu.