Opis zadań

wróć do strony głównej projektu
nfos_bn

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  1. Usuwanie obcych gatunków roślin na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" (usuwanie mechaniczne i ręczne robinii akacjowej na pow. 0,44 ha, czeremchy amerykańskiej na pow. 16,56 ha, klonu jesionolistnego na pow. 3,36 ha, dębu czerwonego na pow. 16,54 ha i róży pomarszczonej na pow. 1,0 ha)
  2. Usuwanie obcych gatunków roślin na obszarze Natura 2000 "Roztocze Środkowe" (usuwanie mechaniczne i ręczne czeremchy amerykańskiej i świdośliwy kłosowej na pow. 305,1 ha, nawłoci na pow. 2,2 ha i rudbekii nagiej na pow. 5,3 ha)
  3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego w dolinie Czarnej Hańczy na pow. 10 ha
  4. Inwentaryzacja obcych gatunków roślin, z jednoczesnym ich usuwaniem, na obszarach proponowanych do objęcia ochroną ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym, na pow. 792,13 ha
  5. Sporządzenie 39 projektów zagospodarowania zieleni wokół budynków parków
  6. Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z wykonaniem dokumentacji multisensorycznej ścieżki edukacyjnej
  7. Sympozjum podsumowujące projekt
  8. Przeprowadzenie cyklu prelekcji
  9. Przeprowadzenie warsztatów
  10. Wydanie publikacji na temat inwazyjnych gatunków roślin