Rok 2023

Publikacja Raportu Laika

Jednym z ostatnich działań projektu była publikacja Raportu Laika, co miało miejsce w grudniu 2023 roku.

Raport Laika to dokument opisujący i podsumowujący projekt, ale pisany językiem niespecjalistycznym.

Konferencja podsumowaująca projekt

W dniach 26-28 września br. w Rynie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie” (LIFE17 NAT/PL/000011). Działania zrealizowane w ramach projektu przez poszczególnych beneficjentów (Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" oraz Amphi International ApS z Danii) przedstawili kolejni prelegenci.

Konferencję otworzył Dyrektor PRPR Jaromir Krajewski, który następnie zreferował przebieg projektu i osiągnięte w nim cele. Z powodu nieobecności przedstawicieli duńskiego beneficjenta zreferował także „duńską” część działań.

Następnie Anna Krzysztofiak wygłosiła prelekcję pt. „Czynna ochrona płazów i gadów”, Ewa Jędrzejewska zapoznała nas z wynikami monitoringu powstałych w ramach projektu stawów i zimowisk, Grzegorz Górecki omówił monitoring odtworzonego lęgowiska dla żółwia błotnego oraz wybudowanych dla tych gadów przepustów pod drogami, a na koniec Lech Krzysztofiak przedstawił dwie prelekcje: „Płazy i gady w świetle ustawy o gatunkach obcych” – temat tym bardziej na czasie, że od niedawna obowiązuje nowa ustawa regulująca te problemy; oraz „Dalsze perspektywy ochrony herpetofauny”. Część referatowa zakończyła się dyskusją.

Drugiego dnia miała miejsce sesja terenowa, podczas której uczestnicy mogli obejrzeć rezultaty projektu w terenie.

Odtwarzanie siedliska bytowania żółwia błotnego

W styczniu 2023 roku zostały zakończone prace przy odtwarzaniu siedliska bytowania żółwia błotnego - gatunku zagrożonego w skali europejskiej, w postaci płytkiego zbiornika o powierzchni ok. 400 m 2 i głębokości do 2,0 metrów. Prace polegały na wykarczowaniu drzew i krzewów z zabagnionej powierzchni oraz wydobyciu ok. 1200 m 3 ziemi i rozplantowaniu jej w pobliżu zbiornika. Zbiornik powstał na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie, Leśnictwo Baranowo (gmina Mikołajki). Jeszcze do niedawna w miejscu tym utrzymywała się woda i stanowiło ono miejsce hibernacji żółwi błotnych.

Deficyt wody w środowisku oraz sukcesja wtórna sprawiły, że w ostatnich latach całe zabagnienie wysycha. Przeprowadzony w ramach projektu "Active protection of rare amphibian and reptile species in the Natura 2000 sites in Europe" zabieg ma na celu przywrócenie pierwotnej funkcji tego miejsca. Mamy nadzieję, że przeprowadzone prace spowodują utrzymywanie się wody w tym miejscu przez cały rok, a żółwie błotne będą mogły tutaj przebywać i hibernować.

prace przy odtwarzaniu siedliska bytowania żółwia błotnego

Fotografia: Lech Krzysztofiak