Czynna ochrona rzadkich gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie

Logotypy_GP

LIFE17 NAT/PL/000011

Cele projektu:

Celem strategicznym projektu LIFE17 NAT/PL/000011 jest polepszenie stanu ochrony żółwia błotnego Emys orbicularis i kumaka nizinnego Bombina bombina w pięciu obszarach Natura 2000 w Polsce i Danii.

Celami szczegółowymi są:

 1. Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu ochrony siedlisk lęgowych oraz siedlisk bytowania żółwia błotnego i kumaka nizinnego;
 2. Zwiększenie liczebności i zapobieżenie zanikowi populacji na poziomie genetycznym oraz zapobieganie wymarciu i izolacji żółwia błotnego oraz kumaka nizinnego;
 3. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej lokalnych społeczności, głównie w zakresie gatunków będących przedmiotem projektu.

 

Działania:

Założone cele projektu zostaną zrealizowane dzięki następującym działaniom ochronnym:

 1. Budowa progu piętrzącego w Nowych Sadach (PLH 280055) celem zwiększenia do 2,3 ha siedliska bytowania żółwia błotnego i siedliska rozrodczego kumaka nizinnego
 2. Budowa trzech systemów dolnych przejść dla drobnych zwierząt kręgowych celem likwidacji barier migracyjnych izolujących populacje żółwia błotnego (PLH 280055, PLH 280048, PLH 080015)
 3. Budowa 24 miejsc zimowania dla płazów, w tym kumaka nizinnego (PLH 280005, DK 008X201)
 4. Rewitalizacja 62 oczek wodnych dla płazów, w tym dla kumaka nizinnego (PLH 280005, DK 008X201) oraz 2,75 ha siedlisk bytowania żółwia błotnego (PLH 280055)
 5. Ochrona 1,4 ha siedlisk lęgowych żółwia błotnego (PLH 280055)
 6. Odtworzenie populacji kumaka nizinnego na wyspie Skarø zmierzające do zachowania zmienności genetycznej populacji kumaka nizinnego w Danii (DK 008X201) - zbiór skrzeku (2000 szt.), hodowla ex-situ oraz wsiedlenie 1.500 osobników młodocianych kumaka nizinnego.

 

Rezultaty:

Realizacja projektu przyniesie następujące rezultaty:

 1. Poprawa stanu zachowania powierzchni siedlisk lęgowych żółwia błotnego z 0,4 ha na 1,4 ha (Cudnochy; PLH 280055)
 2. Zwiększenie powierzchni siedlisk bytowania żółwia błotnego z 0,09 ha do 0,45 ha (Faszcze; PLH 280055) oraz z 0,1 ha do 2,3 ha (Nowe Sady; PLH 280055)
 3. Odtworzenie 62 miejsc rozrodczych dla kumaka nizinnego (12 szt. DK 008X201; 50 szt. PLH 280005)
 4. Utworzenie 24 miejsc hibernacji dla kumaka nizinnego (12 DK 008X201; 12 szt. PLH 280005)
 5. Likwidację trzech istniejących barier w korytarzach migracyjnych żółwia błotnego (1 szt. PLH 280055, 1 szt. PLH 280048, 1 szt. PLH 080015)
 6. Poprawa stanu zachowania populacji kumaka nizinnego na wyspie Skarø w Danii (DK 008X201)

 

Budżet:

Całkowity budżet: 2,765,954 Euro

Koszty kwalifikowane: 2,765,954 Euro

Wkład Unii Europejskiej: 1,659,572 Euro

 

Współfinansowanie:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

Beneficjent koordynujący:

Województwo Warmińsko-Mazurskie

 

Beneficjent zarządzający

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda"

 

Współbeneficjent

Amphi International ApS (Dania)