Zaproszenie do konkursu ofert na stanowiska w Zespole Zarządzającym Projektem

pszczoła na słoneczniku
Konferencja „Pszczoła w mieście” i 2 edycja konkursu „Bliżej pszczół”
1 lutego 2018
konferencja
Konferencja „Organizmy inwazyjne w Europie Środkowej – najeźdźcy w świecie roślin i zwierząt”
28 czerwca 2018
laptop i roślina

Zaproszenie do konkursu ofert na stanowiska w Zespole Zarządzającym Projektem „Active protection of the rare amphibian and reptile species on the Natura 2000 sites in Europe” (LIFE17 NAT/PL/000011), współfinansowanym ze środków instrumentu finansowego UE LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

[EDIT: wyniki na końcu wpisu]

 

Wyboru składu Zespołu Zarządzającego Projektem dokonuje się z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 3. ust. 1 ustawy, a sposób wyboru Zespołu określają zasady zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Konkurs dotyczy wyboru osób do Zespołu Zarządzającego Projektem, w skład którego wchodzą: Koordynator lokalny projektu, Zastępca koordynatora lokalnego projektu, Kierownik finansowy projektu oraz Specjalista ds. medialnych. Zgodnie z Postanowieniami Wspólnymi (2013) dopuszcza się zatrudnienie w formie umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawnej. W tym ostatnim przypadku zatrudniona osoba musi pracować zgodnie z instrukcjami Stowarzyszenia, które jest beneficjentem zarządzającym projektu, w siedzibie Stowarzyszenia (zgodnie z art. 24.2. Postanowień Wspólnych). W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może okresowo wskazać inne miejsce wykonywania pracy.

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy członkowie Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”, którzy spełniają określone w ogłoszeniu o konkursie wymagania. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą w Zespole Zarządzającym Projektem wśród członków Stowarzyszenia, lub gdy osoby te nie spełniają odpowiednich wymagań, Stowarzyszenie ogłosi dodatkowy nabór do Zespołu spośród osób nie będących członkami Stowarzyszenia.

Wybrany Zespół Zarządzający Projektem będzie pracował w okresie realizacji projektu, tj. od 02 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2023 roku, w wymiarze pół etatu (Koordynator lokalny, Zastępca koordynatora lokalnego, Specjalista ds. medialnych) oraz w wymiarze pełnego etatu (Kierownik finansowy).

 1. Informacje o projekcie
 • okres realizacji projektu: 02.07.2018-31.12.2023
 • całkowita wartość projektu: 2 765 954 Euro
 • projekt współfinansowany ze środków: UE (LIFE), NFOŚiGW, WFOŚiGW w Olsztynie oraz beneficjenta i współbeneficjentów
 • beneficjent wiodący: Województwo Warmińsko-Mazurskie
 • współbeneficjenci: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” (beneficjent zarządzający), Amphi International ApS (Dania)
 • Projekt zakłada realizację następujących działań: A.1. Przygotowanie miejsc pod działania ochronne, A.2. Wykonanie dokumentacji dla działań technicznych związanych z gospodarowaniem wodą, A.3. Opracowanie dokumentacji przetargowych i nadzór nad postępowaniem, C.1. Budowa progu piętrzącego na działce 14/1 w Nowych Sadach, C.2. Budowa trzech systemów dolnych przejść dla drobnych zwierząt kręgowych, C.3. Rewitalizacja oczek wodnych oraz budowa zimowisk dla płazów (PL, DK), C.4. Ochrona siedlisk lęgowych żółwia błotnego, C.5. Odtworzenie populacji gatunków chronionych – kumak nizinny, D.1. Monitoirng populacji żółwia błotnego – wykorzystanie przejść, obecność na lęgowiskach, obecność w odtworzonych siedliskach, D.2. Monitoring populacji płazów w odnowionych oczkach oraz miejscach hibernacji, D.3. Ocena wpływu socjo-ekonomicznego projektu, D.4. Ocena wpływu projektu na usługi ekosystemowe, D.5. Monitoring wskaźników projektu (KPI), E.1. Materiały informacyjne dotyczące projektu oraz ochrony płazów i gadów, E.2. Opracowanie i utrzymanie strony WWW projektu, E.3. Organizacja międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce czynnej ochrony płazów i gadów, E.4. Opracowanie i montaż tablic/znaków informacyjnych, E.5. Spotkania edukacyjne, E.6. Tworzenie sieci z innymi projektami LIFE lub z pozostałymi projektami, F.1. Zarządzanie projektem, F.2. Komitet Sterujący, F.3. Audyt zewnętrzny projektu, F.4. Plan After-LIFE i raport laika.
 1. Wymagania

dla Koordynatora lokalnego projektu

 • obligatoryjne

– członkostwo w Stowarzyszeniu „Człowiek i Przyroda” – minimum 1 rok,

– wykształcenie wyższe,

– doświadczenie w zarządzaniu projektami – udział w zarządzaniu minimum dwoma projektami (w okresie ostatnich 5 lat),

 • fakultatywne

– wykształcenie wyższe przyrodnicze,

– znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

– znajomość ustawy o finansach publicznych,

– umiejętność pracy w zespole, w tym komunikatywność i kreatywność,

– znajomość języka angielskiego – minimum w stopniu dobrym;

dla Zastępcy Koordynatora lokalnego projektu

 • obligatoryjne

– członkostwo w Stowarzyszeniu „Człowiek i Przyroda” – minimum 1 rok,

– wykształcenie wyższe,

– doświadczenie w zarządzaniu projektami – udział w zarządzaniu minimum dwoma projektami (w okresie ostatnich 5 lat),

 • fakultatywne

– wykształcenie wyższe przyrodnicze,

– znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

– znajomość ustawy o finansach publicznych,

– umiejętność pracy w zespole, w tym komunikatywność i kreatywność,

– znajomość języka angielskiego – minimum w stopniu dobrym;

dla Kierownika finansowego projektu

 • obligatoryjne

– członkostwo w Stowarzyszeniu „Człowiek i Przyroda” – minimum 1 rok,

– wykształcenie wyższe,

– doświadczenie w zarządzaniu projektami – udział w zarządzaniu minimum dwoma projektami (w okresie ostatnich 5 lat),

– znajomość obsługi programów księgowych;

 • fakultatywne

– wykształcenie wyższe finansowe (wykształcenie o profilu finansowym, tj. ukończone studia wyższe I lub II stopnia lub studia podyplomowe, podczas których realizowany był przedmiot Rachunkowość, bądź ukończone studia podyplomowe z zakresu finansów),

– znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

– znajomość postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych,

– znajomość języka angielskiego – minimum w stopniu dobrym,

– umiejętność pracy w zespole, w tym komunikatywność i kreatywność;

dla Specjalisty ds. medialnych

 • obligatoryjne

– członkostwo w Stowarzyszeniu „Człowiek i Przyroda” – minimum 1 rok,

– wykształcenie wyższe,

– doświadczenie w zarządzaniu projektami – udział w zarządzaniu minimum jednym projektem (w okresie ostatnich 5 lat),

– umiejętność pracy w zespole, w tym komunikatywność i kreatywność;

 • fakultatywne

– wykształcenie wyższe, np. na kierunkach: medioznawstwo (nauki o mediach), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, logistyka mediów, filologia, socjologia, public relations, marketing,

– znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

– znajomość postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych,

– znajomość języka angielskiego – minimum w stopniu dobrym.

III. Przedmiot świadczonej usługi

Podstawowy zakres obowiązków Koordynatora lokalnego projektu

– koordynacja projektu w obszarze finansowym i merytorycznym (po stronie polskiej),

– udział w spotkaniach Zespołu Zarządzającego Projektem oraz spotkaniach Komitetu Sterującego,

– udział w przygotowaniu umów z podwykonawcami oraz pracownikami projektu,

– udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowych,

– bieżąca kontrola realizacji budżetu w aspekcie: kwalifikowalności kosztów, zgodności z budżetem, realizacji płatności z punktu widzenia płynności (po stronie polskiej),

– udział w przygotowaniu wniosków o płatność (kolejne transze) – zgodnie z umowami o dofinansowanie,

– udział w sporządzaniu wszelkich raportów wymaganych postanowieniami organów dotujących,

– nadzór nad dokumentacją projektu (archiwizacja dokumentów),

– udział w spotkaniach (seminariach, konferencjach, warsztatach itp.) związanych z programem Life+.

Podstawowy zakres obowiązków Zastępcy Koordynatora lokalnego projektu

– organizacja od strony logistycznej i technicznej wszystkich działań zaplanowanych w projekcie (po stronie polskiej),

– udział w przygotowaniu umów z podwykonawcami oraz pracownikami projektu,

– opiniowanie postępowań o zamówienia publiczne (w części merytorycznej) i składanie odpowiednich informacji w tej sprawie Koordynatorowi lokalnemu projektu,

– uzgadnianie i przygotowanie dokumentów niezbędnych do odbiorów robót, a w szczególności robót budowlanych (po stronie polskiej),

– udział w sporządzaniu wszelkich raportów wymaganych postanowieniami organów dotujących,

– udział w spotkaniach (seminariach, konferencjach, warsztatach itp.) związanych z programem Life+,

– udział w spotkaniach Zespołu Zarządzającego Projektem oraz spotkaniach Komitetu Sterującego.

Podstawowy zakres obowiązków Kierownika finansowego projektu

– prowadzenie księgowości projektu, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości (prowadzenie księgi rachunkowej, z zastosowaniem analitycznego systemu księgowości),

– opisywanie dokumentów finansowych związanych z projektem,

– sprawdzanie poprawności dokumentów księgowych pod względem rachunkowym i zgodności z zawartymi umowami,

– przechowanie i archiwizacja dokumentacji finansowej (m.in. faktur, zamówień, dowodów płatności) oraz wszelkich innych dokumentów stosowanych do kalkulacji i prezentacji kosztów,

– przygotowanie raportów z realizacji budżetu (w aspekcie kosztowym i czasowym),

– bieżące monitorowanie płynności finansowej projektu na podstawie sporządzonych prognoz realizacji budżetu,

– aktualizacja planów płatności i harmonogramu rzeczowo-finansowego w ścisłej współpracy z Kierownikiem projektu,

– przygotowanie sprawozdania z realizacji budżetu (na potrzeby zewnętrzne) – zgodnie z umowami o dofinansowanie,

– udział w spotkaniach Zespołu Zarządzającego Projektem oraz spotkaniach Komitetu Sterującego,

– zgłaszanie Kierownikowi projektu wszystkich nieprawidłowości i trudności finansowych w wykonywaniu poszczególnych zadań, a zwłaszcza zagrożenia płynności finansowej projektu,

– udział w przygotowywaniu umów z podwykonawcami oraz pracownikami projektu (po stronie polskiej),

– opiniowanie dokumentacji przetargowej (w części finansowej),

– prowadzenie bieżącej kontroli realizacji budżetu w aspekcie: kwalifikowalności kosztów, zgodności z budżetem, realizacji płatności z punktu widzenia płynności,

– przygotowywanie wniosków o płatność (kolejne transze) – zgodnie z umowami o dofinansowanie,

– udział w sporządzaniu wszelkich raportów wymaganych postanowieniami organów dotujących,

– przygotowywanie korespondencji w sprawach finansowych dotyczących wniosku,

– udział w spotkaniach z audytem zewnętrznym.

– przygotowanie, przy ścisłej współpracy z Koordynatorem lokalnym projektu, dokumentacji przetargowej (po stronie polskiej),

– prowadzenie biura projektu oraz jego dokumentacji w zakresie administracyjnym i organizacyjnym.

Podstawowy zakres obowiązków Specjalisty ds. medialnych

– przygotowywanie materiałów informacyjnych, dotyczących realizacji projektu, na stronę internetową projektu,

– kontakty z mediami i przygotowywanie materiałów o projekcie dla mediów,

– wykonywanie dokumentacji fotograficznej z realizacji projektu i przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących projektu,

– gromadzenie i archiwizacja materiałów medialnych na temat projektu,

– przygotowanie logistycznej strony zadań (np. sympozjum, warsztatów, zajęć edukacyjnych) organizowanych w ramach projektu,

– przygotowanie logistycznej strony wizyt studyjnych (rezerwacje noclegów, biletów itp.),

– udział w spotkaniach (seminariach, konferencjach, warsztatach itp.) związanych z programem Life oraz projektem,

– organizowanie, na polecenie Koordynatora projektu, spotkań Zespołu Zarządzającego Projektem oraz Komitetu Sterującego i branie w nich udziału.

 1. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków konkursowych
 2. CV – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej,
 3. Dokument potwierdzający wykształcenie wyższe,
 4. Dokument potwierdzający doświadczenie w zarządzaniu projektami.
 5. Opis procedury wyłaniania Kandydata

Kandydat spełniający wymagania przedstawione w pkt II (min. w części obligatoryjnej) i w pkt IV, zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu. Drugim etapem konkursu jest rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi będącej przedmiotem Konkursu. Pytania bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt III. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat.

W dalszym postępowaniu komisja wyłoni zwycięzców konkursu. Przed podjęciem decyzji o wyborze kandydatów członkowie komisji ocenią dokumenty złożone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu.

 1. Pozostałe informacje dotyczące konkursu
 2. Oferty, które wpłyną do siedziby Stowarzyszenia po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VII.2).
 3. Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w siedzibie Stowarzyszenia w Krzywem.
 5. Z wybranymi Kandydatami zostaną zawarte umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne.
 6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

VII. Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowiska objęte konkursem

 1. Miejsce: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Krzywe 62B, 16-402 Suwałki
 2. Termin: do dnia 28.06.2018 r. godz. 9:00.
 3. Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VII.1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Zespół Zarządzający Projektem”.

Krzywe, 30 czerwca 2018

Wyniki konkursu na stanowiska w Zespole Zarządzającym Projektem

Zarząd Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda” informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowiska: Koordynatora lokalnego projektu, Zastępcy Koordynatora lokalnego projektu, Kierownika finansowego projektu oraz Specjalisty ds. medialnych, ogłoszonego w celu wyboru członków Zespołu Zarządzającego Projektem „Active protection of the rare amphibian and reptile species on the Natura 2000 sites in Europe” LIFE17 NAT/PL/000011, współfinansowanego ze środków Instrumentu Finansowego Unii Europejskiej LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, wyłoniono następujący skład Zespołu:

 • Anna Krzysztofiak -Koordynator lokalny projektu
 • Lech Krzysztofiak – Zastępca Koordynatora lokalnego projektu
 • Jowita Leszczyńska – Kierownik finansowy projektu
 • Ksenia Krajewska – Specjalista ds. medialnych.

 

Zdjęcie: unsplsh.com