Puszcza Romincka – inwentaryzacja najcenniejszych obiektów przyrodniczych i ich znaczenie w edukacji przyrodniczej

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Sprawozdanie z realizacji projektu

loga

Projekt był realizowany na terenie Puszczy Rominckiej od stycznia do października 2007 roku. Obszar Puszczy Rominckiej stanowi jeden z ważniejszych elementów sieci przyrodniczej północno-wschodniej Polski oraz całego kraju. Znaczna część Puszczy (prawie 95% jej powierzchni) od 1998 roku objęta jest ochroną w postaci parku krajobrazowego (Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej).

Pod względem geomorfologicznym cała Puszcza Romincka położona jest w strefie pagórkowatej wysoczyzny lodowcowej, której powierzchnię stanowią liczne wysokie pagórki kemów, moren martwego lodu i moren czołowych, rozciętej w dwóch miejscach (w zachodniej i środkowej części) strefami sandru.

Puszcza Romincka jest obszarem bardzo zróżnicowanym pod względem przyrodniczym. Różnorodne formy geomorfologiczne tworzą malownicze krajobrazy naturalne i jeziorno- bagienne, równin i wzniesień morenowych, sandrów, dolin i równin peryglacjalnych. Według geobotanicznego podziału Polski na jednostki geograficzno-roślinne Puszcza leży w Dziale Północnym, w Krainie Suwalsko-Augustowskiej, Okręgu Suwalskiego oraz w Krainie Mazursko-Kurpiowskiej, Okręgu Pojezierza Mazurskiego. Charakterystyczną cechą szaty roślinnej jest tu dominujący udział świerka w lasach, który występuje zarówno na glebach mineralnych jak i na torfowiskach.

Szczegółówy opis przebiegu realizacji projektu

Działanie 1: Inwentaryzacja najcenniejszych obiektów przyrodniczych.

Inwentaryzacja obiektów przyrodniczych Puszczy Rominckiej prowadzona była przez zespół 6 specjalistów-przyrodników. Prace terenowe trwały od lutego do sierpnia 2007 roku. Najwcześniej prowadzone były prace dotyczące nietoperzy, ptaków i porostów, gdyż nie przeszkadzał w nich okres zimowy, a nawet w przypadku nietoperzy hibernujących był on wskazany. Głównym założeniem prac inwentaryzacyjnych było skupienie się na obiektach najcenniejszych pod względem przyrodniczym, takich jak: rezerwaty, pomniki przyrody, torfowiska (wszystkie rodzaje), murawy kserotermiczne, oczka wodne, stanowiska gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną ścisłą i częściową, siecią Natura 2000 oraz wpisanych do czerwonej księgi. Jednym z celów prac było też znalezienie takich miejsc, które ze względu na bardzo wysokie walory przyrodnicze należy objąć jakąś formą ochrony. Innym celem była weryfikacja stanu ochrony rezerwatów oraz pomników przyrody znajdujących się na ternie Puszczy Rominckiej. Wykonano ją na podstawie planów ochrony poszczególnych obiektów oraz wizji lokalnych. Dokonano oceny badanych obiektów oraz podano dla nich zalecenia ochronne.

Na terenie Puszczy znaleziono aż 47 gatunków porostów objętych ochroną prawną. Większość z nich jest częsta w Polsce, szczególnie w jej północnej części. Potrzeba ich ochrony wynika jednak z faktu, że są to głównie gatunki o plechach listkowatych i krzaczkowatych, które zwykle jako pierwsze giną w wyniku zmieniających się warunków siedliskowych, a szczególnie pod wpływem zanieczyszczeń zawartych w powietrzu oraz zmian spowodowanych gospodarką leśną i wycinaniem drzew przydrożnych.

Do jednych z ciekawszych obiektów leżących w granicach Puszczy należy rezerwat „Żytkiejmska Struga”. Znaleziono tutaj 29 gatunków porostów chronionych, zagrożonych bądź interesujących. Są to m.in.: wyprószek napęczniały Biatora turgidula, pałecznik jasny Calicium glaucellum, pałecznik brązowy C. salicinum, płucnica zielonawa Cetraria chlorophylla, płucnica płotowa C. sepincola, nibypłucnik wątpliwy Cetrelia olivetorum, trzonecznica łuseczkowata Chaenotheca trichialis, złociszek jaskrawy Chrysothrix candelaris, chrobotek leśny podgatunek łagodny Cladonia arbuscula subsp. mitis, pustułka rurkowata Hypogymnia tubulosa, popielak pylasty Imshaugia aleurites, przylepka okopcona Melanelixia fuliginosa, przylepka łuseczkowata Melanohalea exasperatula i przylepka oliwkowa M. olivacea.

Na szczególną uwagę, poza brodaczkami, które należą do najbardziej zagrożonych organizmów w Polsce i w Europie, zasługuje Melanohalea olivacea, gatunek borealno-kontynentalny, który współcześnie rośnie w Polsce tylko na kilku stanowiskach.

W rezerwacie „Dziki Kąt”, gdzie znaleziono 24 gatunków porostów chronionych, zagrożonych bądź interesujących, szczególnie interesujący jest ochrost białożółtawy, który ma tutaj jedno z trzech znanych stanowisk na niżu polskim i jedno z pięciu w Polsce. W rezerwacie „Czerwona Struga” znaleziono natomiast skórnicę wodną, gatunek nowy nie tylko dla Puszczy Rominckiej, ale i dla całego niżu środkowoeuropejskiego.

W rezerwacie Boczki i w przylegających do niego oddziałach rośnie aż 47 gat. porostów chronionych i znajdujących się czerwonej liście porostów zagrożonych i wymierających w Polsce, w tym 13 – będących wskaźnikami lasów pierwotnych. Pod tym względem jest to jedna z najbardziej cennych ostoi porostów w Polsce. Na uwagę zasługuje bogata populacja granicznika płucnika. Rośnie on na starych grabach, jesionach i lipach.

Puszcza Romincka obfituje w aleje starych drzew. W dużej części zostały one utworzone z dębu czerwonego, jesionu i brzóz. Jedna z najpiękniejszych alei brzozowych rozpoczyna się przy szosie asfaltowej z Dubeninek do Żytkiejm. Składa się na nią kilkaset okazów brzozy brodawkowatej w wieku dochodzącym do 100 lat oraz kilka okazów innych gatunków drzew, głównie jarzębiny. Brzozy mają wysokość czasem przekraczającą 20 metrów i pierśnicę dochodzącą do 50-60 cm, a jarzębiny mają do kilkunastu metrów wysokości i pierśnicę dochodzącą do 30 cm. Na brzozach stwierdzono kilkadziesiąt gatunków porostów. Z taksonów szczególnie interesujących, chronionych i zagrożonych, są to: brodaczki Usnea: zwyczajna U. filipendula (masowo na wielu brzozach, prawdopodobnie największa populacja w Polsce!!), kępkowa U. hirta (nielicznie) i kędzierzawa U. subfloridana (nielicznie).

Na szczególną uwagę zasługuje również łęg nad rzeką Bludzią. Występuje tu zaraza bladokwiatowa Orobanche pallidiflora, która pasożytuje prawdopodobnie na ostrożeniu warzywnym Cirsium oleraceum. Stanowisko w Puszczy Rominckiej jest drugim znanym w Polsce; jedyne do tej pory podawane aktualne miejsce występowania tego gatunku znajduje się nad dolną Wisłą.

Świat roślin jest równie ciekawy. Do najbardziej cennych terenów w Puszczy Rominckiej, pod tym względem, należą tereny położone po obu stronach Błędzianki. Rośnie tam kilkaset osobników pełnika europejskiego Trollius europaeus oraz wielosiła błękitnego Polemonium coeruleum. Rosną tu także dwie rzadkie i bardzo interesujące paprocie: nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum oraz podejźrzon księżycowy Botrychium lunaria.

Na kilku stanowiskach, np. w młodym drzewostanie jesionowym na siedlisku łęgu, licznie występuje w runie czosnek niedźwiedzi Allium ursinum. Jest to największa populacja tego gatunku w polskiej części Puszczy Rominckiej.

W rezerwacie „Mechacz Wielki” najbardziej interesującą grupę roślin stanowią mszaki. W olesie często i licznie rosną Sphagnum squarrosum, Sph. palustre oraz Sph. girgensohnii. Na torfowisku wysokim i w borze bagiennym występują m.in.: Sphagnum fuscum, Sph. magellanicum, Sph. palustre, Sph. fallax, Sph. rubellum i Sph. nemoreum. Na drewnie notowano m.in. Aulacomium androgynum, Dicranum scoparium i Hypnum cupressiforme. Znaleziono również liczne okazy borealno-górskiego wątrobowca Bazzania trilobata oraz epifitycznego Ptilidium pulcherrimum.

Bardzo ciekawy obszar, zasługujący na objęcie ochroną, znaleziono nieopodal rzeki Błędzianki. Jest to duży płat świerczyny bagiennej. We wschodniej części płatu znajduje się bardzo bogata florystycznie postać paprociowa, granicząca od strony rzeki z łęgami, a ku zachodowi przechodząca w postać typową. Najcenniejszym fragmentem jest wschodnia część płatu. W miejscu tym stwierdzono występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin: listery sercowatej Listera cordata, listery jajowatej Listera ovata, żłobika koralowatego Corallorhiza trifida, stoplamka Fuchsa Dactylorhiza Fuchsii, stoplamka plamistego Dactylorhiza maculata, gruszycznika jednokwiatowego Moneses uniflora oraz widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum. Na szczególna uwagę zasługuje masowo występująca tu listera sercowata, której liczebność można oszacować na ponad 500 osobników. Liczebność żłobika koralowatego jest trudna do oszacowania, odnaleziono 7 owocujących pędów w 2 kępach. Licznie występuje w tym miejscu stoplamek Fuscha. Stoplamek plamisty i listera jajowata występują tu domieszkowo i niezbyt licznie.

Równie bogaty i interesujący jest świat zwierząt Puszczy Rominckiej. Stwierdzono tu m.in. 57 gatunków mięczaków, z których 5 należy do gatunków zagrożonych i znajduje się na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”. Są to:

  1. Vertigo ronnebyensis poczwarówka zapoznana
  2. Nesovitrea petronella szklarka zielonawa
  3. Macrogastra latestriata świdrzyk żeberkowany
  4. Macrogastra tumida świdrzyk rozdęty
  5. Helicigona lapicida ślimak ostrokrawędzisty - gatunek podlegający ochronie ścisłej.

Puszcza Romincka charakteryzuje się stosunkowo bogatą fauną ślimaków lądowych. Największy udział w malakofaunie tego terenu stanowią gatunki leśne, w tym liczne gatunki uzależnione od obecności martwego drewna. Spośród gatunków zagrożonych, wszystkie (poza szklarką zielonawą) zajmują nieliczne, często pojedyncze stanowiska.

W wodach Puszczy Rominckiej stwierdzono co najmniej 5 gatunki małży oraz 16 gatunków ślimaków. Do gatunków zagrożonych zalicza się skójka gruboskorupowa Unio crassus. Gatunek ten podlega ścisłej ochronie gatunkowej z klauzulą - wymaga ochrony czynnej, znajduje się na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” (status EN – zagrożony), ponadto znajduje się w załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej oraz na światowej liście gatunków zagrożonych (The IUCN Red List of Threatened Species) ze statusem NT – bliski zagrożenia.

Spośród owadów na szczególną uwagę zasługują muchówki Diptera, błonkoskrzydłe Hymenoptera oraz chrząszcze Coleoptera. Wśród muchówek stwierdzono 58 gatunków, z czego zdecydowana większość należy do rodziny Syrphidae. D ciekawszych muchówek należy m.in. Temnostoma vespiforme, gatunek umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” ze statusem gatunku słabo rozpoznanego – DD.

Z owadów błonkoskrzydłych interesująca jest fauna mrówek. Wśród tej grupy owadów stwierdzono 8 gatunków znajdujących się na „Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce”. Są to: Myrmica sulcinodis (NT- kategoria niższego ryzyka, obejmująca gatunki bliskie zagrożenia), Formicoxenus nitidulus (DD - o statusie słabo rozpoznanym i zagrożeniu stwierdzonym, ale bliżej nieokreślonym), Harpagoxenus sublaevis (DD), Formica execta (LC – kategoria niższego ryzyka – najmniejszej troski), Formica polyctena (NT), Formica pratensis (NT), Formica rufa (NT) i Formica aquilonia (VU - umiarkowanie zagrożone, inaczej narażone).

Spośród mrówek stwierdzonych na terenie Puszczy cztery zaliczane są do gatunków reliktowych, czyli takich, które były szeroko rozpowszechnione w strefie umiarkowanej w czasie zlodowaceń, a których obecne występowanie w tej strefie ogranicza się do gór lub nielicznych stanowisk na niżu. Są to: Harpagoxenus sublaevis, Myrmica sulcinodis, Camponotus herculeanus i Formica aquilonia.

Spośród chrząszczy na szczególną uwagę zasługują gatunki drapieżne. Do nich zaliczamy m.in. Calosoma inquisitor - gatunek z rodzaju liszkarz Calosoma, w obrębie rodziny biegaczowatych Carabidae, gatunek objęty ochroną ścisłą, podobnie jak pozostałe gatunki z tego rodzaju.

Do ciekawszych gatunków chrząszczy należą również: Hylis olexai - przedstawiciel rodziny goleńczykowatych Eucnemidae, gatunek związany z martwym drewnem; w Polsce znane 3-4 stanowiska tego gatunku; gatunek umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” ze statusem gatunku słabo rozpoznanego – DD, Oryctes nasicornis polonicus - przedstawiciel rodziny Dynastidae, gatunek również związany ze spróchniałym drewnem, umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” ze statusem gatunku bliskiego zagrożeniu – NT oraz Dorcus parallelipipedus - przedstawiciel rodziny jelonkowatych Lucanidae, gatunek związany ze starym, mocno spróchniałym drewnem liściastym, umieszczony na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” ze statusem gatunku narażonego - VU oraz na liście gatunków objętych ochroną ścisłą.

Dotychczas na terenie Puszczy stwierdzono występowanie 137 gatunków ptaków stale przebywających bądź regularnie obserwowanych, w tym 132 gatunki chronione. Ze względu na specyfikę terenu (zdecydowanie przeważają tereny leśne) licznie reprezentowane są gatunki typowo leśne. Do ciekawszych możemy zaliczyć bogaty zespół dzięciołów (w tym zagrożone wyginięciem: dzięcioł trójpalczasty i białogrzbiety) oraz pospolicie występującego kowalika, pełzacza leśnego, sójki, orzechówki, kukułki oraz sikory, drozdy, łuszczaki, muchołówki i pokrzewki. Do rzadszych gatunków nielicznie występujących w lasach Puszczy Rominckiej należy gołąb siniak oraz świstunka zielonawa. Tereny leśne Puszczy Rominckiej to również siedlisko kilku gatunków sów: puszczyka, włochatki, sowy uszatej i notowanej ostatnio sóweczki. Sporadycznie obserwowany jest puchacz. Większość z cennych gatunków związana jest z starymi drzewostanami leśnymi bądź borowymi, bogatymi w zamierające bądź martwe drewno.

Spośród 48 gatunków ssaków występujących na terenie Puszczy 25 podlega ochronie gatunkowej. Spośród gatunków chronionych na szczególną uwagę zasługują nietoperze Chiroptera oraz ssaki drapieżne Carnivora.

Jednym z rezultatów inwentaryzacji przyrodniczej jest wyszukanie nowych obiektów przyrodniczych, które spełniają kryteria pomników przyrody. Wynikiem tych prac jest lista obiektów zaproponowanych do ochrony.

Działanie 2: Opracowanie, wyznaczenie w terenie i zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej opracowana została trasa ścieżki edukacyjnej. W trakcie prac powstawały różne wersje szczegółowej tematyki ścieżki oraz jej przebiegu. Ostatecznie ustalono, że wersją, oddającą najlepiej charakter projektu, będzie ścieżka przebiegająca wzdłuż drogi Żytkiejmy-Bludzie, opisująca wiele ciekawych środowisk Puszczy Rominckiej.

Na trasie ścieżki wyznaczono 6 przystanków, na których postawiono tablice edukacyjne, opisujące w skrócie najciekawsze i najbardziej charakterystyczne elementy przyrody Puszczy. Tablice, oprócz tekstu, zawierają również zdjęcia i rysunki dotyczące omawianej problematyki. Na początku ścieżki, około 1,7 km od centrum Żytkiejm, ustawiona została tablica informacyjna, na której zaprezentowano ogólne informacje o Puszczy Rominckiej oraz krótki opis ścieżki z przebiegiem jej trasy. Wszystkie tablice wykonane zostały z drewna zaimpregnowanego przeciwko grzybom i wilgoci oraz sklejki wodoodpornej. Drewniane stelaże umocowane zostały na postumentach betonowych, tak, że drewno nie styka się z ziemią, co zapobiega gniciu drewna i zwiększa trwałość słupów podtrzymujących tablicę. Wydruki tekstów i grafiki wykonane zostały na folii winylowej, która naklejona została na cienką płytę hips i zabezpieczone płytą polywęglanową.

Działanie 3: Wydanie drukiem przewodnika po ścieżce edukacyjnej.

Po wybraniu najlepszego wariantu tematyki i przebiegu ścieżki edukacyjnej został opracowany pod względem merytorycznym i graficznym przewodnik po tej ścieżce. Przewodnik nawiązuje do rozpoczętej kilka lat temu serii przewodników edukacyjnych wydawanych przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej i Stowarzyszenie.

Działanie 4: Wydanie kart pocztowych

W celu promocji wybranych obiektów przyrodniczych Puszczy Rominckiej wydane zostały kartki pocztowe o tematyce przyrodniczej.

Działanie 5: Przeprowadzenie konferencji

W dniach 6-7 września 2007 roku, w Gołdapi odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z przyrodą Puszczy Rominckiej. Konferencja składała się z sesji referatowej (pierwszy dzień) oraz sesji terenowej. Podczas sesji referatowej wykonawcy projektu zaprezentowali wyniki swoich badań. Ponadto, dr Sokolov - gość z Rosji z Wisztynieckiego Ekomuzeum, wygłosił referat o florze rosyjskiej części Puszczy Rominckiej. Podczas sesji terenowej uczestnicy konferencji poznali najciekawsze obiekty przyrodnicze północno-wschodniej Polski. Szczegółowy program konferencji przedstawiał się następująco:

Czwartek 6 września 2007 r.

Obrady w sali konferencyjnej Ośrodka „Leśny Zakątek” w Gołdapi

przewodniczy prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz

12:00 Otwarcie Konferencji mgr inż. Jaromir Krajewski, dr Lech Krzysztofiak

12:15 Projekt „Puszcza Romincka – inwentaryzacja najcenniejszych obiektów przyrodniczych i ich znaczenie
w edukacji przyrodniczej ” dr Lech Krzysztofiak , Katarzyna Krzysztofiak

12:45 Czynna ochrona przyrody w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej mgr inż. Jaromir Krajewski

14:20 Zielone skarby Puszczy Rominckiej prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, mgr Maciej Romański

14:50 Flora rosyjskiej części Puszczy Rominckiej dr Aleksiey Sokolov

15:20 Dyskusja

15:30 Mięczaki Puszczy Rominckiej mgr Magdalena Marzec

15:45 Rzadkie i zagrożone gatunki ssaków Puszczy Rominckiej mgr Magdalena Marzec

16:20 Ptaki w wybranych siedliskach przyrodniczych Puszczy Rominckiej mgr Katarzyna Siwak

16:35 Stan ochrony rezerwatów i pomników przyrody w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej
mgr Katarzyna Siwak

16:50 Rzadkie i chronione gatunki owadów Puszczy Rominckiej dr Lech Krzysztofiak, dr Anna Krzysztofiak

17:05 Wykorzystanie Puszczy Rominckiej w edukacji przyrodniczej – ścieżka edukacyjna “Puszcza Romincka”
dr Anna Krzysztofiak, dr Lech Krzysztofiak

17:20 Dyskusja

Piątek 7 września 2007 r.

9:30 Sesja terenowa
przewodniczy mgr inż. Jaromir Krajewski

15:00 Zakończenie Konferencji

W konferencji wzięło udział 50 uczestników, reprezentujących m.in.: Nadleśnictwo Gołdap, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna”, Urząd Marszałkowski w Olsztynie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Informacje o osiągniętych celach projektu

Głównym celem projektu było uzyskanie informacji o najcenniejszych obiektach przyrodniczych Puszczy Rominckiej, mogących usprawnić prawidłowe zarządzanie przestrzenią przyrodniczą Puszczy oraz udostępnienie wybranych obiektów na potrzeby edukacji przyrodniczej. Cel ten został osiągnięty w zadowalającym stopniu – uzyskane zostały cenne informacje charakteryzujące obszar działań pod względem przyrodniczym, część tych danych wykorzystano do utworzenia ścieżki edukacyjnej (wyznaczenia trasy ścieżki, opracowania tablic edukacyjnych) oraz opracowania i wydania przewodnika po ścieżce. Niektóre informacje, o bardzo cennych obiektach przyrodniczych, zostały przekazane dyrekcji Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i Nadleśnictwu Gołdap do wykorzystania w działaniach ochronnych – dotyczy to obiektów (drzew lub ich skupisk, głazów) zasługujących na objęcie ochroną w postaci pomników przyrody lub środowisk mogących stać się rezerwatami przyrody (fragment świerczyny bagiennej).

Celami szczegółowymi projektu były:

  • inwentaryzacja rezerwatów przyrody i pomników przyrody wraz z weryfikacją ich celów ochrony

Została przeprowadzona inwentaryzacja rezerwatów i pomników przyrody, opisany został ich stan ochrony, zagrożenia i zalecenia ochronne. W przypadku pomników dokonano weryfikacji wielkości drzew, a w przypadku rezerwatów weryfikacji celów ochrony. Zakładany cel został osiągnięty.

  • inwentaryzacja najcenniejszych obiektów przyrodniczych (torfowisk, muraw kserotermicznych, oczek wodnych, stanowisk gatunków szczególnej troski)

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono wiele nowych stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Stwierdzono również występowanie nowych gatunków dla Puszczy Rominckiej. Opisano pod względem przyrodniczym niektóre obiekty, które zasługują na ochronę prawną. Zakładany cel został osiągnięty.

  • opracowanie, wyznaczenie w terenie i zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej na terenie Puszczy Rominckiej

Została opracowana i zagospodarowana w terenie trasa ścieżki edukacyjnej. Oprócz tablic edukacyjnych, ustawionych na poszczególnych przystankach trasy, opracowany i wydany został przewodnik po ścieżce. Zarówno tablice, jak i przewodnik stanowią elementy pomocne przy korzystaniu ze ścieżki w celach edukacyjnych. Zakładany cel został osiągnięty.

  • podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat walorów przyrodniczych Puszczy Rominckiej

Podniesienie poziomu wiedzy na temat walorów przyrodniczych Puszczy Rominckiej osiągano trzema drogami: poprzez wydanie kart pocztowych przedstawiających cenne elementy przyrody Puszczy, zorganizowanie ścieżki edukacyjnej i jej zagospodarowanie (ustawienie tablic edukacyjnych, wydanie przewodnika) oraz zorganizowanie Konferencji dotyczącej przyrody Puszczy. Do odbiorców informacji przekazywanych tymi drogami (kartki pocztowe zostały wydane w nakładzie 16 tys. egz., przewodnik w nakładzie 1 tys. egz. oraz w Internecie) trafił pewien określony zasób wiedzy na temat przyrody Puszczy. Ze względu na długotrwałe oddziaływanie kart, przewodnika i ścieżki edukacyjnej, proces podnoszenia wiedzy przyrodniczej społeczeństwa nie został jeszcze zakończony i będzie się odbywał przez wiele lat.

  • promowanie walorów przyrodniczych Puszczy Rominckiej oraz możliwości wykorzystania ich w edukacji przyrodniczej.

Promocja walorów przyrodniczych Puszczy Rominckiej została rozpoczęta wydaniem kart pocztowych, przewodnika po ścieżce i utworzeniem ścieżki edukacyjnej. Zasięg tego rodzaju promocji jest szeroki chociażby ze względu na nakład wydawnictw oraz ich formę. Zorganizowanie Konferencji było szczególną okazją do zaprezentowania przyrody Puszczy, jednak ograniczało się do wąskiego grona uczestników (50 osób). Zamieszczenie informacji o projekcie w Internecie, w tym opublikowanie przewodnika po ścieżce edukacyjnej, znacznie rozszerza obszar promocji. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej zostały wykorzystane nie tylko do promocji Puszczy, ale również w edukacji przyrodniczej. Temu ma służyć ścieżka edukacyjna i przewodnik. Można zatem uznać, że powyższy cel jest cały czas realizowany.

Efekt ekologiczny w pełni zostanie uzyskany dopiero po pewnym czasie, który jest niezbędny do rozpropagowania wyników projektu, wdrożenia ich do praktyki ochroniarskiej i edukacyjnej.

Sprawozdanie zostało przygotowane dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego opracowania odpowiada Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.