Organizacja konkursu pn. Znajdź Najcenniejsze Obiekty Przyrodnicze Suwałk

PROJEKT ZAKOŃCZONY

We wrześniu 2006 roku zakończona została realizacja projektu zatytułowanego "Organizacja konkursu pn. Znajdź Najcenniejsze Obiekty Przyrodnicze Suwałk". Projekt opracowany został przez Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", a sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Cel i uzasadnienie podjęcia projektu

Celem przedsięwzięcia było zarówno promowanie przyrody Suwałk, jak i zachęcenie młodych ludzi do jej poznawania, ochrony i wykorzystywania w edukacji przyrodniczej. Poprzez udział w konkursie młodzież zapoznała się z zasadami oceny i waloryzacji wybranych elementów przyrodniczych, prawnymi formami ochrony przyrody oraz najciekawszymi obiektami przyrodniczymi miasta. Przygotowanie pracy konkursowej wymagało od autorów dużej inwencji, znajomości tematu oraz pomysłowości i wszechstronności w przygotowaniu pracy. Innym celem projektu było zwrócenie uwagi mieszkańców miasta na otaczającą ich przyrodę, jej potrzeby, znaczenie i rolę jaką spełnia w życiu pojedynczego człowieka i całego organizmu, jakim jest miasto.

Opis projektu

Cały projekt składał się z następujących elementów:

Opracowanie regulaminu konkursu oraz informatora dotyczącego przedmiotu konkursu

Przed ogłoszeniem konkursu został opracowany jego regulamin oraz informator dotyczący zagadnień związanych z przyrodą miasta. W informatorze znalazły się m.in. informacje dotyczące form ochrony, jakie mogą być podjęte na terenach zurbanizowanych oraz obiektów chronionych znajdujących się w granicach miasta Suwałki. Przedstawione informacje miały służyć pomocą w wyszukiwaniu najcenniejszych przyrodniczo miejsc i obiektów, ich opisywaniu i klasyfikowaniu. Wraz z informatorem wydrukowano plakaty informujące o konkursie, na których zamieszczony został regulamin konkursu.

Ogłoszenie konkursu, rozpropagowanie regulaminu i informatora wśród młodzieży szkolnej

Informacje o konkursie ogłoszone zostały w Internecie na stronach Stowarzyszenia i na liście dyskusyjnej Klubu Fotografii Przyrodniczej oraz na specjalnie przygotowanych plakatach, które zostały rozdane w szkołach, głównie na terenie Suwałk. Informator dot. konkursu został przekazany do szkół, centrów edukacyjnych i organizacji pozarządowych z naszego terenu oraz bezpośrednio młodzieży podczas różnych spotkań. W okresie od maja do sierpnia odbyły się cztery spotkania z młodzieżą w szkołach, na terenie Wigierskiego Parku Narodowego oraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego, na których wygłoszone zostały prelekcje na temat przyrody Suwałk. Podczas tych spotkań rozdano uczestnikom informatory i plakaty dotyczące konkursu.

Zebranie nadesłanych prac i ich ocena, wyłonienie laureatów konkursu

Prace konkursowe przyjmowano w siedzibie Stowarzyszenia, w terminie do 4 września br. Po tym terminie zostały one ocenione pod względem treści merytorycznej, formy opracowania oraz szaty graficznej. Oceny prac dokonała pięcioosobowa komisja konkursowa, w skład której weszli przyrodnicy skupieni w Stowarzyszeniu i w Wigierskim Parku Narodowym. Pomimo dość szeroko rozpropagowanej informacji o konkursie i początkowo znacznego nim zainteresowania wpłynęło zaledwie pięć prac. Komisja konkursowa oceniła wszystkie nadesłane prace i zgodnie ustaliła, że najbardziej interesująca jest praca Michała Moryca, zatytułowana Nietypowe obiekty Suwałk i możliwości ich wykorzystania w edukacji przyrodniczej. Na drugim miejscu znalazła się praca Marcina Szneli (bez tytułu) dotycząca nowych pomników przyrody oraz ścieżki poznawczej roślin i drzew rosnących wzdłuż Czarnej Hańczy. Trzecie miejsce zajęła praca Adama Anulewicza zatytułowana Utworzenie użytku ekologicznego Czarnoziem. Praca ta dotyczy propozycji objęcia ochroną, w postaci użytku ekologicznego, niewielkiego, mocno zarastającego oczka wodnego, położonego na obrzeżu miasta przy ulicy Szwajcaria.

Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród

Ze względu na chęć połączenia wręczenia nagród z przelotem balonem nad Suwałkami, termin został uzależniony od warunków pogodowych i możliwości przybycia laureatów na miejsce startu. Ostatecznie wręczenie nagród oraz lot balonem odbyły się 23 września br. (sobota) w godzinach popołudniowych. Organizatorzy konkursu oraz jego laureaci spotkali się w miejscowości Gawarzec, gdzie nastąpiło wręczenie nagród oraz start balonu. Nagrody, w imieniu wszystkich organizatorów konkursu, wręczone zostały przez prezesa i skarbnika Stowarzyszenia.

Lot balonem nad Suwałkami

Lot balonem był jedną z form wyróżnienia nagrodzonych autorów prac konkursowych. Start balonu odbył się 23 września br. o godzinie 16:30 z miejscowości Gawarzec, położonej w pobliżu jeziora Długie. Miejsce startu zostało tak dobrane, aby balon przeleciał nad Suwałkami i mógł wylądować w bezpiecznym miejscu. Trasa lotu przebiegała przez: Gawrych Rudę, Płociczno, Sobolewo i Suwałki. Balon wylądował bezpiecznie na lotnisku w Suwałkach, gdzie osoby lecące po raz pierwszy balonem przeszły chrzest - zgodnie ze zwyczajem pomagali aktywnie przy złożeniu balonu, a następnie podpalono im włosy i ugaszono szampanem i ziemią (nikt przy tym nie ucierpiał).