Ochrona Jeziora Wigry, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk objętych siecią Natura 2000

proj_pois2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PROJEKT ZAKOŃCZONY

W dniu 26 czerwca 2009 r. w Warszawie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych podpisało ze Stowarzyszeniem „Człowiek i Przyroda” umowę o dofinansowanie projektu pt.: „Ochrona jeziora Wigry ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk objętych siecią Natura 2000”. Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie 1/2008 „Ochrona siedlisk i gatunków in situ”, w ramach działania 5.1 „Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (85% wartości projektu) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (15%).

Realizacja projektu przewidywana była na lata 2009-2011, a jego wartość całkowita wynosiła 724 057,48 PLN.

Jezioro Wigry jest największym w województwie podlaskim jeziorem polodowcowym, położonym na pograniczu dwóch mezoregionów - północna część zbiornika leży w granicach Pojezierza Wschodniosuwalskiego, a południowa - Równiny Augustowskiej. Część północna jeziora wyróżnia się obecnością pagórkowatych form moreny czołowej, zbudowanej z glin, głazów i żwirów, natomiast część południowa leży na obszarze rozległego sandru, na który składają się piaski i żwiry fluwioglacjalne pokryte cienką warstwą moreny dennej. Jezioro Wigry należy do zbiorników typu rynnowo-wytopiskowego o bardzo urozmaiconej linii brzegowej z licznymi zatokami (długość linii brzegowej bez wysp wynosi 63,93 km). Powierzchnia jeziora wynosi 2187 ha, głębokość maksymalna 73 m, a średnia głębokość – 15,9 m.

Obecnie jezioro ma charakter zbiornika mezo- i eutroficznego. Jezioro charakteryzuje się wysokim zróżnicowaniem bogactwa ilościowego fitoplanktonu w poszczególnych jego częściach. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat jezioro podlegało ciągłej eutrofizacji, a najsilniej proces ten przebiegał w Zatoce Hańczańskiej, do której wpływa Czarna Hańcza.

Biomasa planktonu w jeziorze często osiąga wartości charakterystyczne dla silnie eutroficznych jezior polimiktycznych. Dominującym gatunkiem roślinności zanurzonej jest rogatek sztywny, a wynurzonej trzcina pospolita. Ponadto występują tu: rdestnica przeszyta, rdestnica połyskująca, włosienicznik krążkolistny, włosienicznik wodny (objęty ochroną ścisłą), kłoć wiechowata (objęta ochroną ścisłą), rdestniczka gęsta (objęta ochroną ścisłą oraz umieszczona na czerwonej liście i w czerwonej księdze), moczarka kanadyjska, grążel żółty (objęty ochroną częściową), grzybienie białe (objęte ochroną częściową) i rzęsa drobna.

Cechą charakterystyczną zooplanktonu jeziora jest relatywnie ubogi gatunkowo zespół wrotków, a bogaty – skorupiaków. Wyraźnie zaznaczył się spadek znaczenia gatunków typowych dla jezior niskiej trofii przy jednoczesnym wzroście roli organizmów charakterystycznych dla eutrofii. W faunie mięczaków (naroślinnych i dennych) w litoralu jeziora stwierdzono występowanie Potamopyrgus antipodarum (P. jenkinsi), który od niedawna pojawił się na omawianym obszarze i prawdopodobnie znajduje się na tym terenie w fazie ekspansji. Ponadto stwierdzono tu obecność 12 gatunków i jednego podrodzaju ślimaków oraz 3 gatunków i jednego rodzaju małży, w tym szczeżui wielkiej Anodonta cygnea (objęta ochroną ścisłą). Największe liczebności zanotowano na głębokości 1 m, z wyraźną dominacją Potamopyrgus antipodarum, jak też na głębokości 0,5 m, z wyraźną dominacją Dreissena polymorpha. Malakofauna litoralu jeziora Wigry jest ogólnie jakościowo uboga oraz mało różnorodna, natomiast bardzo zróżnicowana pod względem liczebności. Mała liczba gatunków mięczaków może być wynikiem nadmiernej eutrofizacji środowiska lub rezultatem konkurencyjnego oddziaływania P. antipodarum.

W jeziorze Wigry występują wszystkie gatunki ryb stwierdzone w sielawowych jeziorach Parku. Najnowsze wyniki badań, uzyskane na podstawie połowów regulacyjnych i doświadczalnych, wykazują występowanie 29 gatunków ryb. Spośród nich 4 gatunki objęte są ochroną - piskorz - Misgurnus fossilis, koza - Cobitis taenia, różanka - Rhodeus sericeus amarus i śliz - Noemachilus barbatulus. Ponadto, troć jeziorowa zaliczana jest do gatunków skrajnie zagrożonych, sieja jest gatunkiem narażonym na wyginięcie, a sum i różanka są gatunkami rzadkimi.

Kompleksowe badania fauny ptaków przeprowadzone były w 1998 roku. Wówczas na jeziorze Wigry wraz z pobrzeżem stwierdzono występowanie 137 gatunków ptaków, w tym 86 gatunków lęgowych i 51 nielęgowych. Spośród 85 gatunków, tworzących w r. 1998 awifaunę lęgową jeziora Wigry (nie stwierdzono wówczas kropiatki, wykazanej w innych latach) 29 gatunków to ptaki wodne lub wodno-błotne. Pozostałe 56 gatunków, to ptaki ekologicznie związane z siedliskami i krajobrazem leśnym lub krajobrazem kulturowym - rolniczo-leśnym. Jezioro jest rejonem lęgowym siedmiu gatunków ptaków, które jako szczególnie zagrożone, włączone zostały do "Polskiej czerwonej księgi zwierząt" (Głowaciński 1992). Są to: bąk, gągoł, kania ruda, bielik, kropiatka, zielonka i wąsatka. Ósmy gatunek - szlachar, gnieździł się na Wigrach jeszcze w r. 1983. Nadal występuje on na tym jeziorze w porze wiosennej i za prawdopodobne uznać można, iż po zapewnieniu odpowiednich warunków będzie się jeszcze gnieździł na wyspach plosa środkowego i zachodniego. Poza ośmioma wymienionymi, jezioro Wigry wraz z pobrzeżem wykorzystuje szereg innych gatunków ptaków z "Polskiej czerwonej księgi zwierząt". Podczas koczowań w okresie lęgowym lub podczas przelotów, albo w okresie zimowania, występują tu: nur czarnoszyi, kormoran, świstun, rożeniec, rybołów, batalion, mewa mała, rybitwa białoskrzydła, rybitwa białoczelna i dzięcioł trójpalczasty. Jezioro Wigry można zatem uznać za obiekt ważnej ostoi ptaków. Wigry są ostoją co najmniej 18 gatunków ptaków "specjalnej troski". Rozległość zachowanych naturalnych siedlisk sprawia, że stanowią one też ostoję szeregu dalszych gatunków rzadkich i zagrożonych, nie włączonych do "Polskiej czerwonej księgi zwierząt". Są też ostoją lęgową kilkunastu gatunków, którym przypisuje się status zagrożenia w Europie (Tucker, Heath 1994). Rozpatrując najbardziej generalnie wartość awifauny jeziora Wigry, uwypuklić należy fakt, iż posiadają tu stanowiska lęgowe dwa gatunki ptaków zagrożonych w skali światowej: kania ruda i bielik.

Nad Wigrami zlokalizowane są stanowiska bobra europejskiego (gatunek objęty ochroną częściową i siecią Natura 2000) oraz wydry (gatunek objęty ochroną częściową i siecią Natura 2000). Zwierzęta te jeszcze do niedawna były rzadkością nad Wigrami, a obecnie można je spotkać w wielu miejscach.

Na obszarze jeziora można wyróżnić podwodne łąki z ramienicami oraz mniej lub bardziej wyraźnie wydzielone przestrzennie pasy roślinności zanurzonej (Potamion) i roślin o liściach pływających (Nymphaeion). Zbiorowiska te są w kręgu zainteresowania Unii Europejskiej.

Jezioro Wigry jest bardzo istotnym elementem obszarów chronionych naszego kraju, o znaczeniu międzynarodowym. W 1975 roku jezioro wpisane zostało na listę najcenniejszych zbiorników wodnych na świecie, w ramach tzw. Projektu „Aqua”. W 2002 roku Wigierski Park Narodowy, wraz z jeziorem Wigry, został uznane za obszar wodno-błotny o znaczeniu międzynarodowym, chroniony na mocy międzynarodowej Konwencji Ramsarskiej. Cały Park stanowi również część obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Augustowska” oraz specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Wigierska”.

Celem strategicznym projektu jest poprawa stanu siedlisk i warunków bytowania gatunków roślin i zwierząt na obszarze jeziora Wigry. Zatem wszystkie zaplanowane zadania są podporządkowane temu celowi. Realizowane są następujące zadania: (1) Przeprowadzenie inwentaryzacji roślinności zanurzonej, w tym łąk ramienicowych, (2) Przeprowadzenie inwentaryzacji roślinności wynurzonej, (3) Przeprowadzenie inwentaryzacji mięczaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000 oraz gatunków obcych – inwazyjnych, (4) Zarybienie jeziora Wigry narybkiem sielawy, (5) Wykaszanie trzcinowisk na powierzchni 6 ha poprawiające warunki tarliskowe cennych ekologicznie gatunków ryb, (6) Zinwentaryzowanie miejsc szczególnie narażonych na dopływ do jeziora zanieczyszczeń oraz opracowanie planu ochrony strefy brzegowej jeziora, (7) Określenie presji kormoranów na populację ryb jeziora Wigry, (8) Przeprowadzenie inwentaryzacji ptaków wodnych i wodno-błotnych występujących na jeziorze Wigry, (9) Wykonanie mapy rozmieszczenia prądów wodnych w jeziorze Wigry, (10) Wykonanie opracowania dot. waloryzacji przyrodniczej jeziora, (11) Przeprowadzenie działań o charakterze naukowo-edukacyjnym na temat ochrony jeziora Wigry.

Realizacja projektu przyczyni się do ochrony najcenniejszych elementów przyrodniczych jeziora. Niektóre zadania będą bezpośrednio wpływały na poprawę warunków w jeziorze (np. wykaszanie trzcinowisk), a inne w sposób pośredni, np. dopasowanie (zweryfikowanie) zasad udostępniania jeziora dla turystyki. Istotnym elementem projektu jest inwentaryzacja gatunków i siedlisk wskazanych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej. Informacje na temat lokalizacji, stanu i zagrożeń dla tych obiektów pozwolą skuteczniej je chronić, a jednocześnie będą punktem wyjściowym do prowadzenia monitoringu przyrodniczego.

Projekt składa się z szeregu działań, które wymagają często stosowania bardzo specjalistycznych metod, z użyciem nowoczesnego sprzętu. Inwentaryzacja roślinności zanurzonej jest wykonywana przy użyciu aparatury do akustycznego rozpoznawania typu dna, o nazwie RoxAnn Groundmaster Stereo System, brytyjskiej firmy Stenmar Sonavision Ltd. System RoxAnn tworzą: 2 echosondy (28kHz i 200 kHz), wzmacniacz zasięgowej regulacji wzmocnienia (TVG), zespół filtrów, układ detekcji i lokalizacji ech oraz procesor przetwarzający odbierane sygnały na dwa parametry E1 i E2, pozwalające na identyfikację rodzaju dna. Całość systemu uzupełniają przenośny komputer z oprogramowaniem do akwizycji i przetwarzania danych oraz system pozycjonowania GPS. Istota pracy systemu RoxAnn polega na wykorzystaniu zjawiska odbić wielokrotnych, które powstają, gdy fale akustyczne emitowane przez echosondę w kierunku dna odbijają się od nierówności dna i powierzchni wody. Analizie poddawane są właściwości pierwszego i drugiego z powstających ech, gdzie drugie echo pochodzi od tych fal, które odbijają się dwukrotnie od dna i raz od powierzchni wody. System RoxAnn został zaopatrzony przez producenta w podstawowy wzorzec umożliwiający identyfikację typu dna. Użytkownik ma jednak możliwość korygowania tego wzorca, czy wręcz tworzenia nowego, dla precyzyjniejszego rozpoznawania typu dna. W przypadku badań nowych akwenów konieczne jest stworzenie wzorców, które będą odpowiadały, zazwyczaj niewielkiemu zróżnicowaniu typu dna. Będzie to wymagało swego rodzaju kalibracji sprzętu, polegającej na odniesieniu pomierzonych wartości parametrów do występujących w danych miejscach typów dna. W tym celu, przy pomocy kotwiczki lub płetwonurków, pobierane będą próby roślin ze wszystkich tych partii dna, w których rejestrowano wyraźne różnice mierzonych parametrów.

Inwentaryzacja roślinności wynurzonej jest wykonana przy użyciu zdjęć satelitarnych. Analiza tych zdjęć będzie przeprowadzona w programie ArcGIS 9.2 z Image Analysis. Z wybranych obszarów strefy brzegowej jeziora (ich liczba jest określana na podstawie analizy zdjęć satelitarnych) pobierane są próby roślin do badań taksonomicznych.

Inwentaryzacja mięczaków jest wykonana na podstawie pobranych z dna jeziora prób. Próby są pobierane w różnych porach roku (przez 2 lata). Miejsca poboru prób uwzględniać będą batymetrię zbiornika oraz charakter osadów, a także obecność roślinności podwodnej. Łącznie materiał będzie pobierany na 23 stanowiskach, przy czym na każdym stanowisku zostaną pobrane po 3 podpróby, co w konsekwencji uwzględniając sezonowość poboru prób daje 414 prób.

Badania osadów i wody w strefie litoralu, w celu wykrycia stałych źródeł dopływu zanieczyszczeń, są wykonywane przy użyciu powszechnie stosowanych metod analitycznych (ASA, spektometria). Próby są pobierane przy użyciu sondy rurowej konstrukcji prof. Rutkowskiego oraz aparatu Rutnera.

Określenie presji kormoranów na populację ryb jeziora Wigry jest realizowane poprzez obserwacje terenowe i badania laboratoryjne. W terenie zbierane są wypluwki kormoranów i odchody, które następnie są poddawane analizie. Aby upewnić się, że znalezione w wypluwkach szczątki sielawy pochodzą z Wigier na początku projektu oznakowano narybek sielawy barwnikami fluorescencyjnymi i wpuszczono go do jeziora. Przy znakowaniu wykorzystuje się wiązanie barwników fluorescencyjnych z wapniem i ich trwałe odkładanie się w otolitach. Znalezione w wypluwkach otolity wymagają jednak wcześniejszego oszlifowania.

Do pomiarów prądów w jeziorze jest wykorzystywana metoda Eulera, która polega na obserwacji w określonym stałym punkcie zmian prędkości i przyspieszeń kolejno przemieszczających się elementów analizowanego strumienia. W tych warunkach przyrząd pomiarowy kontroluje dany punkt pola nie zmieniając swego położenia w trakcie całej serii obserwacyjnej. Dokładana ilość i lokalizacja punktów pomiarowych zostanie ustalona po dokonaniu szczegółowej analizy batymetrycznej misy jeziora. Wstępnie wybrano około 20 reprezentatywnych punktów pomiarowych zlokalizowanych wzdłuż głównych osi jeziora, w strefie brzegowej oraz w pobliżu dopływów. Do pomiarów prądów użyty jest dwuwymiarowy prądomierz akustyczny 2D-ACM.

III kwartał 2009

Do końca III kwartału 2009 roku w ramach projektu przeprowadzono szereg prac, które dotyczyły następujących zadań:

Przeprowadzenie inwentaryzacji roślinności zanurzonej, w tym łąk ramienicowych

Inwentaryzacja roślinności zanurzonej jest wykonywana przy użyciu aparatury do akustycznego rozpoznawania typu dna, o nazwie RoxAnn Groundmaster Stereo System, brytyjskiej firmy Stenmar Sonavision Ltd. Do tej pory szczegółowo przebadano południowo-zachodnią część jeziora (Zatokę Wigierki i znaczną część Plosa Bryzglowskiego). Dokładną trasę echosondaży przedstawia rycina 1.

W tym samym czasie prowadzone były badania składu gatunkowego roślin zanurzonych, w tym gatunków z rodziny ramienicowatych Characeae. Stwierdzono już kilkanaście gatunków ramienic porastających dno jeziora Wigry. W ramach tego zadania wykonywana jest równocześnie mapa batymetryczna jeziora. Pomiary głębokości w strefie brzegowej (do 1,5-2,0 m) wykonywane są z lądu lub z wody, przy użyciu specjalnej, wyskalowanej tyczki pomiarowej. Pomiary na pozostałych częściach jeziora wykonywane są przy użyciu aparatury RoxAnn. Lokalizację punktów pomiarowych przedstawia rycina 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji roślinności wynurzonej

Inwentaryzacja roślinności wynurzonej jest wykonywana przy użyciu zdjęć satelitarnych oraz taksonomicznych prac terenowych. Zdjęcia opracowywane są kameralnie przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Prace terenowe wykonywane są zarówno z lądu, jak i z wody. Lokalizacja punktów, w których dokonano identyfikacji roślinności wynurzonej przedstawiona została na rycinie 3.

Zinwentaryzowanie miejsc szczególnie narażonych na dopływ do jeziora zanieczyszczeń oraz opracowanie planu ochrony strefy brzegowej jeziora

W celu wykrycia stałych źródeł dopływu zanieczyszczeń pobrano próby osadów i wody w strefie litoralu wzdłuż całej linii brzegowej jeziora. Próby były pobrane przy użyciu sondy rurowej konstrukcji prof. Rutkowskiego oraz aparatu Rutnera. Lokalizację miejsc, z których pobrano próby przedstawiono na rycinie 4. Pobrane próby zostały przewiezione do laboratorium, gdzie poddane zostały analizom fizyko-chemicznym.

Zarybienie jeziora Wigry narybkiem sielawy

W maju br. zakupiony został i wpuszczony do jeziora Wigry narybek sielawy. Przed wpuszczeniem go do jeziora narybek został oznakowany barwnikiem fluorescencyjnym.

Określenie presji kormoranów na populację ryb jeziora Wigry

Określenie presji kormoranów na populację ryb jeziora Wigry jest realizowane poprzez obserwacje terenowe i badania laboratoryjne. W terenie zbierane są wypluwki kormoranów i odchody, które następnie poddawane są analizie. Szczególną uwagę zwraca się na zabarwione otolity sielawy co świadczy, że zjedzone przez kormorany ryby pochodzą z jeziora Wigry. Wcześniej narybek sielawy został oznakowany. Przy znakowaniu wykorzystano wiązanie barwnika fluorescencyjnego z wapniem i jego trwałe odkładanie się w otolitach.

Przeprowadzenie inwentaryzacji ptaków wodnych i wodno-błotnych występujących na jeziorze Wigry

W celu określenia składu gatunkowego, miejsc żerowania i miejsc gniazdowania ptaków prowadzone są regularne obserwacje punktowe i wzdłuż wyznaczonych, stałych transektów. Obserwacje prowadzone są zarówno z wody, jak i z lądu. W badanym okresie stwierdzono 45 gatunków ptaków.

Wykonanie mapy rozmieszczenia prądów wodnych w jeziorze Wigry

Do pomiarów prądów w jeziorze wykorzystywana jest metoda Eulera, polegająca na obserwacji w określonym stałym punkcie zmian prędkości i przyspieszeń kolejno przemieszczających się elementów analizowanego strumienia. W tych warunkach przyrząd pomiarowy kontroluje dany punkt pola, nie zmieniając swego położenia w trakcie całej serii obserwacyjnej. Do pomiarów prądów użyty jest dwuwymiarowy prądomierz akustyczny 2D-ACM. W sierpniu br. dokonano pierwszych pomiarów prędkości i kierunków przemieszczania się mas wody w jeziorze Wigry. Równolegle badane były kierunek i siła wiatru.

Wszystkie powyżej opisane zadania są kontynuowane, a ich wyniki w znacznej części lub w całości będą przedstawione podczas sympozjum, które zaplanowano na wrzesień 2010 roku. Wyniki tych prac oraz innych, które jeszcze się nie rozpoczęły, będą szczegółowo opisane również na stronie Stowarzyszenia.

Autorzy fotografii: Lech Krzysztofiak, Andrzej Osadczuk, Jan Krasnodębski, Bogdan Wziątek.

IV kwartał 2009

W IV kwartale 2009 roku w ramach projektu prowadzono niektóre prace terenowe oraz prace laboratoryjne. W ramach poszczególnych zadań wykonane zostały niżej opisane prace.

Przeprowadzenie inwentaryzacji roślinności zanurzonej, w tym łąk ramienicowych

W celu zobrazowania roślinności zanurzonej i pozyskania danych dotyczących batymetrii zbiornika kontynuowano profilowania echosondażowe przy użyciu aparatury do akustycznego rozpoznawania typu dna, o nazwie RoxAnn Groundmaster Stereo System. Uzupełniono luki w pomiarach w południowej części jeziora oraz wykonano pomiary w części północnej. Łącznie wykonano echosondaże o długości 395 km.

W ramach wykonywania mapy batymetrycznej jeziora dokonano pomiary głębokości w strefie brzegowej (do 1,5-2,0 m). Pomiary te były wykonywane zarówno z wody, jak i z lądu, przy użyciu specjalnych, wyskalowanych tyczek pomiarowych oraz odbiorników GPS do rejestracji pozycji pomiaru.

Przeprowadzenie inwentaryzacji roślinności wynurzonej

W ramach tego zadania zakupione zostały zdjęcia satelitarne jeziora i jego okolic, z których powstała ortofotomapa. Wykonano szereg prac polegających na zwiększeniu czytelności zdjęć satelitarnych. Przygotowane zdjęcia poddano analizie w celu określenia powierzchni i zasięgów roślinności wynurzonej. Na przygotowane fragmenty map naniesiono lokalizację punktów, w których wcześniej dokonano identyfikacji roślinności wynurzonej.

Przeprowadzenie inwentaryzacji mięczaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000 oraz gatunków obcych – inwazyjnych

Dokonano poboru 37 prób mięczaków z osadów jeziornych i roślinności podwodnej. Na wszystkich stanowiskach dokonano pomiarów fizykochemicznych wody: temperatury, głębokości, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, konduktancji, pH, potencjału Redox, mętności, chlorofilu a, fikocyjaniny, PAR. W próbach osadów jeziornych zbadano zawartość materii organicznej i określono ich charakterystykę granulometryczną. Zebrany materiał mięczaków poddano wstępnemu sortowaniu.

Zinwentaryzowanie miejsc szczególnie narażonych na dopływ do jeziora zanieczyszczeń oraz opracowanie planu ochrony strefy brzegowej jeziora

W pobranych wcześniej próbach osadów ze strefy litoralu wykonano analizy fizykochemiczne (zawartości materii organicznej, fosforu, azotu, wapnia, kadmu, ołowiu, cynku, miedzi, manganu i żelaza). Dokonano wstępnej analizy źródeł zanieczyszczenia jeziora w oparciu o zdjęcia lotnicze i satelitarne.

Określenie presji kormoranów na populację ryb jeziora Wigry

W terenie zebrano 680 wypluwek kormoranów i ich odchody, które następnie poddano szczegółowej analizie, określając skład pokarmowy tych ptaków. Szczególną uwagę zwracano na zabarwione otolity sielawy co świadczy, że zjedzone przez kormorany ryby pochodzą z jeziora Wigry (wcześniej wpuszczony został do jeziora znakowany narybek sielawy). Oszacowano liczebność kormoranów w noclegowiskach, obserwowano przemieszczanie się i miejsca żerowania kormoranów oraz dokonano wstępnego opracowania statystycznego danych zebranych w trakcie wyjazdów terenowych.

Przeprowadzenie inwentaryzacji ptaków wodnych i wodno-błotnych występujących na jeziorze Wigry

W celu określenia składu gatunkowego, miejsc żerowania i miejsc gniazdowania ptaków prowadzone były regularne obserwacje punktowe i wzdłuż wyznaczonych transektów. Obserwacje prowadzone były zarówno z wody, jak i z lądu. W IV kwartale 2009 roku stwierdzono 21 gatunków ptaków.

Obserwacje prowadzono w wybranych miejscach obejmujących wszystkie części jeziora Wigry.

1. Zatoka Zadworze

tab-1

Zatoka Zadworze charakteryzowała się w badanym okresie niskim bogactwem gatunkowym ptaków wodno-błotnych. Dominującymi gatunkami były łyska Fulica atra i perkoz dwuczuby Podiceps cristatus.

2. Ploso Wigierskie

Ploso Wigierskie zostało w okresie późnojesienno-zimowym opuszczone przez ptaki. Zaobserwowano tylko osobniki przelatujące. Prawdopodobną przyczyną tego stanu były warunki pogodowe.

3. Ploso Szyja

tab-2

Na Plosie Szyja zaobserwowano znaczny spadek liczby obserwowanych ptaków, zarówno pod względem zaobserwowanych gatunków, jak i ich liczebności. Można sądzić, że w zimniejszej porze roku duże otwarte powierzchnie jeziora tracą atrakcyjność dla ptaków. Gatunkiem dominującym pod względem liczebności był nurogęś Mergus mergaster.

4. Ploso Zakątowskie

tab-3

Ploso Zakątowskie charakteryzowało się wysoką liczbą obserwowanych gatunków. Obserwowane zgrupowania zimowe ptaków sprawiły że niektóre gatunki osiągały szczególnie wysokie liczebności. Zaobserwowano tu największą liczbę czapli białych Egretta alba. Zaobserwowano tu również gatunek rzadki dla jez. Wigry: markaczkę Melanitta nigra. Gatunkiem dominującym pod względem liczebności był gągoł Bucephala clangula.

5. Ploso Bryzglowskie

tab-4

Ploso Bryzglowskie charakteryzowało się największą liczbą zaobserwowanych gatunków. Dominowała łyska Fulica atra, osiągając wyjątkowo wysokie liczebności. Zanotowano tu również wysokie liczebności gągoła Bucephala clangula i łabędzia niemego Cygnus olor.

6. Zatoka Wigierki

tab-5

Zatoka Wigierki w okresie późnojesienno-zimowym wyraźnie zyskała na atrakcyjności dla ptaków. Zaobserwowano tu duże skupienia zimowe łyski Fulica atra, czernicy Aythya fuligula, gągoła Bucephala clangulai łabędzia niemego Cygnus olor. Zaobserwowano też gatunki rzadkie: parę bielaczków Mergus albellus i samicę szlachara Mergus serrator.

W czasie prowadzenia badań w roku 2009 zaobserwowano łącznie 80 gatunków ptaków, z czego 30 gatunków ptaków wodno-błotnych i 9 gatunków ptaków drapieżnych. Wśród ptaków wodno-błotnych gatunkami dominującymi pod względem liczebności okazały się łyska Fulica atra, kormoran Phalocrocorax carbo oraz perkoz dwuczuby Podiceps cristatus. Wśród ptaków drapieżnych dominuje bielik Haliaeetus albicilla. Do dużych sukcesów można zaliczyć stwierdzenie nowego dla Wigierskiego Parku Narodowego gatunku ptaka wodno-błotnego: bączka Ixobrychus minutus.

Wykonanie mapy rozmieszczenia prądów wodnych w jeziorze Wigry

Dokonano weryfikacji i sprawdzenia poprawności danych pomiarowych parametrów prądów jeziora (kierunku i prędkości chwilowych wektorów prądu). Obliczono i wyznaczono na podstawie danych pomiarowych:

1. uśredniony reprezentatywny kierunek prądu ze zbioru chwilowych wektorów prądu dla każdego punktu pomiarowego przy powierzchni oraz przy dnie jeziora,

2. uśrednioną prędkość prądu oraz wartość maksymalną i minimalną prędkości prądu ze zbioru chwilowych wartości prądu dla każdego punktu pomiarowego przy powierzchni oraz przy dnie jeziora.

Przeprowadzenie działań o charakterze naukowo-edukacyjnym na temat ochrony jeziora Wigry

Przygotowano dwie prezentacje multimedialne: na temat walorów przyrodniczych jeziora Wigry oraz na temat metod ochrony jeziora. Prezentacje te były wykorzystywane podczas prelekcji, jakie przeprowadzono w dwóch szkołach: w Płocicznie i w Kaletniku. Łącznie przeprowadzono 6 prelekcji, w których wzięło udział 126 osób.

Opracowana została i wydana drukiem w nakładzie 1000 egz. książka pt. „Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych”. Książka, wydana pod redakcją prof. Jacka Rutkowskiego i dr Lecha Krzysztofiaka zawiera najnowsze dane dotyczące jeziora Wigry.

I kwartał 2010

W I kwartale 2010 roku w ramach projektu prowadzono tylko niektóre prace terenowe. Dla większości zadań był to okres prac kameralnych lub laboratoryjnych. Zaplanowane prace terenowe na koniec kwartału musiały zostać przełożone ze względu na przeciągającą się porę zimową, która od wielu lat była nareszcie normalna (z silnymi mrozami i znacznymi opadami śniegu). Ostatnie zimy, bardzo łagodne i krótkie, przyzwyczaiły nas do planowania prac terenowych niemal do końca grudnia i rozpoczynania ich już w lutym. W tym okresie zostały wykonane następujące prace:

Zadanie: Przeprowadzenie inwentaryzacji roślinności zanurzonej, w tym łąk ramienicowych

Prowadzone były jedynie prace kameralne dotyczące opracowania danych zebranych z profilowań echosondażowych wykonanych przy użyciu aparatury do akustycznego rozpoznawania typu dna (RoxAnn) oraz sondowań płytkiego pobrzeża jeziora. Celem tych prac jest opracowanie map rozmieszczenia roślinności zanurzonej oraz głębokości jeziora Wigry. Kontynuowano również określanie przynależności gatunkowej roślin wodnych (głównie ramienic) zebranych podczas wcześniejszych prac terenowych. Do tej pory stwierdzono z jeziora Wigry co najmniej 12 gatunków ramienic.

Zadanie: Przeprowadzenie inwentaryzacji roślinności wynurzonej

W ramach tego zadania kontynuowane były prace związane z określeniem zasięgów występowania roślinności wynurzonej, na podstawie zdjęć lotniczych z 1996 roku. Celem tej pracy jest dokonanie analizy zmian zasięgów roślinności wynurzonej, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 12 lat (porównanie map zasięgów z 1996 i 2009 roku). Zakończono prace dotyczące poprawy czytelności zdjęć satelitarnych z roku 2009, wykorzystując do tego kanały NRGB, wzmacniając spektralne obrazy i modyfikując histogramy poszczególnych zdjęć. Wszystko to pozwoli na precyzyjniejsze odczytanie ze zdjęć rozmieszczenia roślinności wynurzonej na jeziorze Wigry.

Zadanie: Przeprowadzenie inwentaryzacji mięczaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000 oraz gatunków obcych – inwazyjnych

Nie prowadzono prac terenowych, a jedynie laboratoryjne, których celem było opracowanie (sortowanie, określanie przynależności gatunkowej) zebranego wcześniej materiału.

Zadanie: Wykaszanie trzcinowisk na powierzchni 3 ha poprawiające warunki tarliskowe cennych ekologicznie gatunków ryb

Na powierzchni 3 ha wykoszono trzcinę w pasie brzegowym jeziora, w północnej jego części (Zatoka Zadworze). Trzcinę koszono w okresie istnienia pokrywy lodowej, aby można było swobodnie dotrzeć ze sprzętem do miejsc, z których należało usunąć trzcinę. Trzcina była koszona specjalnymi kosiarkami. Trzcinę koszono parcelami - mniej więcej co 100 m wykaszano pas trzciny o szerokości 100 m. Pomiędzy wykoszonymi pasami pozostawiano pas trzciny o szerokości około 100 m. Większość wyciętej trzciny usuwano z powierzchni jeziora, a tylko część pozostawiano, aby po zejściu lodu opadła na dno jeziora. W ten sposób poprawiano warunki tarliskowe ryb, a jednocześnie nie usuwano całej trzciny, niezbędnej, zwłaszcza w okresie wiosennym, dla wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków gniazdujących w trzcinowiskach.

 Wycięty pas trzciny nad Zatoką Zadworze
Wycięty pas trzciny nad Zatoką Zadworze
ow2
Wycięta trzcina w większości została usunięta z jeziora
Wycięta trzcina w większości została usunięta z jeziora

Zadanie: Określenie presji kormoranów na populację ryb jeziora Wigry

Kontynuowano prace laboratoryjne dotyczące analizowania składu pokarmowego kormoranów - opracowywano zebrane wcześniej wypluwki kormoranów. Przeanalizowano ponad 300 wyplówek i oszlifowano 50 otolitów sielawy w nich znalezionych. Ponadto, prowadzono prace kameralne dotyczące opracowania statystycznego zebranych w 2009 roku materiałów oraz oceny udziału ryb pochodzących z zarybień jeziora Wigry w pokarmie kormoranów.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zadanie: Przeprowadzenie inwentaryzacji ptaków wodnych i wodno-błotnych występujących na jeziorze Wigry

Kontynuowane były prace terenowe na jeziorze - wykonano 8 kontroli awifauny jeziora. Ze względu na pokrywę lodową na jeziorze wszystkie obserwacje prowadzono z lądu. Kontrole były prowadzone w godzinach porannych, w czasie największej aktywności ptaków. Obserwacje pozwoliły potwierdzić występowanie 2 gatunków ptaków drapieżnych, 3 gatunków ptaków wodno-błotnych oraz 8 gatunków ptaków pospolitych. Ostra zima (duże opady śniegu i silne mrozy) znacząco wpłynęły na zróżnicowanie gatunkowy fauny ptaków oraz ich liczebność. Ptaki wodno-błotne zaobserwowano dopiero w czasie przelotów wiosennych w drugiej połowie marca.

Zadanie: Wykonanie opracowania dot. waloryzacji przyrodniczej jeziora

Zadanie polegało na zbieraniu i analizowaniu materiałów (dokumentów publikowanych i niepublikowanych) dotyczących wartości przyrodniczych jeziora Wigry. Dokonano również ocenę przydatności wielu starszych danych, które często są już nieaktualne.