Ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem na obszarach chronionych północno-wschodniej Polski

PROJEKT ZAKOŃCZONY

W latach 2004-2005 Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, wspólnie z Wigierskim Parkiem Narodowym, realizowało projekt zatytułowany „Ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem na obszarach chronionych północno-wschodniej Polski”. Projekt finansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Małych Dotacji GEF, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Fundacji EkoFundusz i Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”. Cały projekt składał się z kilku części, które dotyczyły: ochrony owadów, ochrony raków, ochrony płazów, ochrony gadów, ochrony nietoperzy oraz części edukacyjno-medialnej.

Cele i uzasadnienie podjęcia projektu

Jednym z ważniejszych zadań, jakie mają do spełnienia obszary chronione jest zachowanie całości systemów przyrodniczych oraz odtwarzanie zniekształconych i zanikłych ogniw rodzimej przyrody. Na tych obszarach szczególną troską należy objąć gatunki roślin i zwierząt, których występowanie z różnych przyczyn jest zagrożone. Równie ważne jest też odtwarzanie populacji zanikłych gatunków oraz eliminowanie czynników, które stanowią zagrożenie dla istnienia rodzimej fauny i flory.

Głównym celem niniejszego projektu była ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, a w szczególności: mroczka posrebrzanego, mroczka pozłocistego i nocka łydkowłosego (nietoperze), żółwia błotnego, padalca zwyczajnego, zaskrońca zwyczajnego i żmij zygzakowatej (gady), kumaka nizinnego, ropuchy zielonej i grzebiuszki ziemnej (płazy) oraz owadów błonkoskrzydłych motyla mszarnika jutta.

W Polsce występują 22 gatunki nietoperzy i wszystkie one objęte są ochroną ścisłą. Największym zagrożeniem dla tych zwierząt jest działalność człowieka, który pozbawia ich miejsc służących do rozrodu i hibernacji, uszczupla bazę pokarmową (złożoną głównie z owadów) poprzez masowe stosowanie pestycydów, przyczynia się także do większej śmiertelności nietoperzy, konserwując drewniane części budynków (zamieszkanych przez nietoperze) toksycznymi środkami, np. ksylamitem lub niepokojąc je w czasie zimowej hibernacji. W konsekwencji liczebność tych zwierząt maleje w szybkim tempie na terenie całego kraju. Nietoperze chętnie wykorzystują ziemne piwniczki, jako miejsca do hibernacji. Niestety zły stan techniczny większości tych obiektów nie stwarza odpowiednich warunków dla nietoperzy.

Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej stwierdzono występowanie 5 gatunków gadów, z których trzy (padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny i żmija zygzakowata) występują nielicznie. Zwłaszcza liczebność żmii i zaskrońca gwałtownie zmniejszyła się w ostatnim okresie i obecnie gatunki te spotykane są sporadycznie. Na tych terenach jeszcze nie tak dawno występował żółw błotny. Trudno jednoznacznie stwierdzić dlaczego obecnie nie ma go na tym obszarze i czy znalazłby teraz dogodne dla siebie warunki do życia i rozwoju.

Środowiska północno-wschodniej Polski stanowią dogodne miejsca występowania licznych gatunków płazów. Z 18 gatunków tych zwierząt występujących w Polsce, 12 stwierdzonych jest w tej części kraju. Dla niektórych gatunków, w tym dla ropuchy zielonej, kumaka nizinnego i grzebiuszki ziemnej, gwałtownie zmniejsza się ilość miejsc dogodnych do rozrodu. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą czynników naturalnych, do których należy wypłycanie się i silne zarastanie roślinnością niewielkich „oczek” wodnych. W wyniku tego woda w zbiornikach utrzymuje się tylko w okresie wiosennym, stanowiąc swoistego rodzaju pułapkę dla rozmnażających się płazów. Skrzek złożony do wody w okresie wiosennym nie ma szansy pełnego rozwoju i wraz z wysychaniem zbiorników masowo ginie.

Do rodzimych gatunków zwierząt, których areał występowania zmniejszył się gwałtownie w ostatnim okresie niewątpliwie należy rak szlachetny. Jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku licznie występował w wielu wodach Suwalszczyzny, a obecnie prawdopodobnie nigdzie nie występuje bez pomocy człowieka. Wigierski Park Narodowy już od kilku lat prowadzi zabiegi czynnej ochrony tego gatunku, przywracając jego obecność w wodach parku. Rak szlachetny jest zwierzęciem wysoce wrażliwym na zanieczyszczenia, a ponadto nie jest odporny na tzw. „dżumę raczą” - chorobę grzybową zawleczoną do Polski z Ameryki Północnej wraz z rakiem pręgowanym. Ten ostatni skutecznie wypiera raka szlachetnego z jego biotopów, będąc odpornym zarówno na zanieczyszczenie, jak i na wspomnianą wyżej chorobę. Dlatego rak szlachetny znalazł się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych, ze statusem gatunku umiarkowanie zagrożonego.

Czynna ochrona owadów, a zwłaszcza owadów błonkoskrzydłych i motyli, wśród których jest wiele gatunków zagrożonych i rzadkich już w naszej faunie, nie jest sprawą prostą i wymaga wielu doświadczeń. Rola, jaką odgrywają te owady w środowisku oraz skala zagrożenia ich występowania skłania do podjęcia działań ochronnych. Jedną z grup błonkówek, która odgrywa bardzo ważną rolę w środowisku przyrodniczym są trzmiele.

Problem rozpoznania składu gatunkowego trzmieli, ich areałów występowania, liczebności i zagrożeń był już wielokrotnie podejmowany i jak do tej pory nie doczekał się rozwiązania na szeroką skalę. Istotną przeszkodą był, i jest nadal, brak prostego terenowego przewodnika do przyżyciowego rozpoznawania gatunków. Niektóre gatunki owadów zmniejszyły swój areał występowania w Polsce do zaledwie kilku stanowisk. Jest to wynik działalności człowieka, który często przekształcając środowisko nie uwzględnia wymagań jego mieszkańców. Do gatunków tych należy motyl mszarnik jutta. Obecnie jest to gatunek zanikający, występujący jedynie w Polsce północno-wschodniej. Jest prawdopodobnie reliktem ostatniego zlodowacenia. Od niedawna gatunek ten podlega ochronie ścisłej, a od wielu lat znajduje się w „Czerwonej księdze zwierząt Polski”. Przez Polskę przebiega południowa granica zasięgu tego motyla.

Od pewnego czasu obserwuje się ustępowanie mszarnika jutta z obszaru Polski. Zanikanie jego stanowisk związane jest z degradacją biotopów, w których występuje, czyli podmokłych łąk przy brzegach lasów lub śródleśnych torfowisk z karłowatą sosną. Ze względu na zasięg geograficzny mszarnika (w Polsce przebiega jego południowa granica, a więc są to peryferie areału) oraz nieliczną populację w naszym kraju istnieje obawa, że jego liczebność będzie nadal spadała i w konsekwencji zniknie z naszej rodzimej fauny.

Zanikanie odpowiednich biotopów jest przyczyną zmniejszania się różnorodności gatunkowej również owadów błonkoskrzydłych, związanych z glinianym podłożem. Coraz bardziej utrudniony dostęp tych zwierząt do gliny, niezbędnej im do budowy gniazd, powoduje zanikanie wielu gatunków. Zjawisko to ma zarówno charakter naturalny – następuje zarastanie otwartych przestrzeni i warstwa gliny staje się niedostępna dla tych owadów, jak i antropogeniczny – zabudowania wykonane z gliny, stanowiące miejsce gniazdowania dla owadów, zostają usuwane i zastępowane budynkami z cegły i betonu. Bez pomocy człowieka, który może ułatwić dostęp do gliny, owady te znikną z naszego środowiska.

Krótkie przedstawienie projektu

OCHRONA OWADÓW

 • Restytucja mszarnika jutta
  Ta część projektu obejmowała prace związane z przeniesieniem części populacji motyla mszarnika jutta na nowe stanowisko.
 • Ochrona owadów błonkoskrzydłych związanych z glinianym podłożem
  W ramach czynnej ochrony owadów błonkoskrzydłych związanych z gliną wybudowano 20 glinianych konstrukcji dających miejsce do gniazdowania wielu gatunkom owadów.

OCHRONA RAKA SZLACHETNEGO

Działania z tego zakresu były kontynuacją programu odtworzenia populacji raka szlachetnego na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Projekt obejmował zakupienie i wpuszczenie do wybranych jezior parku 60 kg raków szlachetnych.

OCHRONA PŁAZÓW

Ta część projektu polegała na odtworzeniu trzech zbiorników wodnych, które stanowią obecnie miejsca rozrodu płazów. Prace ziemne wykonano w okresie zimowym, aby móc użyć ciężkiego sprzętu na podmokłym gruncie.

OCHRONA GADÓW

 • Budowa kryjówek dla gadów
  Prace polegały na wybudowaniu z kamieni kryjówek dla gadów - miejsc, w których gady najchętniej przebywają. Zadanie to polegało na zakupieniu kamieni średniej wielkości i usypaniu z nich 70 kopców, zlokalizowanych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.
 • Opracowanie ekspertyzy na temat możliwości reintrodukcji żółwia błotnego
  W ramach projektu wykonano ekspertyzę dotyczącą możliwości odtworzenia populacji żółwia błotnego na terenie Wigierskiego parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Uzyskane wyniki posłużą do opracowania planu odtworzenia populacji żółwia błotnego na tych terenach.

OCHRONA NIETOPERZY

 • Ochrona kolonii letniej karlika malutkiego i karlika drobnego
  Prace dotyczyły wyremontowania dachu na drewnianym budynku, w ścianach którego mieści się populacja karlika malutkiego i karlika drobnego. Dach o powierzchni 120 m2 został pokryty wiórem osikowym.
 • Ochrona miejsc hibernacji
  Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej wyremontowano 20 ziemnych piwniczek, które będą służyły jako miejsca hibernacji dla nietoperzy.

CZĘŚĆ EDUKACYJNO-MEDIALNA

 • Wydanie folderu o mszarniku jutta
  W celu przybliżenia wizerunku jednego z zagrożonych gatunków motyla – mszarnika jutta, wydany został folder na jego temat. Folder zawiera ciekawe zdjęcia z życia motyla.
 • Wydanie terenowego przewodnika do rozpoznawania trzmieli
  Wydano terenowy przewodnik do rozpoznawania trzmieli, który będzie służył m.in. do prowadzenia monitoringu tych owadów. W przewodniku, oprócz klucza do rozpoznawania gatunków, zawarto wiele informacji o biologii, ekologii i zagrożeniach tej grupy owadów.
 • Wykonanie tablic edukacyjnych
  Przy wybudowanych glinianych konstrukcjach oraz wybranych schronieniach dla gadów ustawione zostały tablice edukacyjne. Informują one o wybranych zagadnieniach biologii tych zwierząt oraz ich zagrożeniach i metodach ochrony. Tablice ustawione zostały na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU

W wyniku realizacji projektu spodziewane jest:

 • wzmocnienie populacji motyla mszarnika jutta, który występuje tylko w północno-wschodniej Polsce (na terenie Wigierskiego Parku Narodowego jest prawdopodobnie jedno z 2-3 stanowisk w kraju);
 • wzmocnienie rzadkich gatunków błonkówek związanych z podłożem glinianym;
 • wzmocnienie niewielkiej populacji raka szlachetnego w wodach Wigierskiego Parku Narodowego;
 • poprawa warunków życia gadów poprzez zwiększenie ilości dostępnych miejsc schronień;
 • poprawa warunków życia płazów, a zwłaszcza warunków panujących w zbiornikach wodnych służących im jako miejsca rozrodu;
 • wzmocnienie populacji nietoperzy poprzez zwiększenie ilości dogodnych miejsc do rozrodu i hibernacji.

Opracowanie terenowego przewodnika do rozpoznawania gatunków trzmieli pozwoli na znacznie lepsze rozpoznanie zasięgu występowania tych owadów i określenie zagrożeń jakim podlegają. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości reintrodukcji żółwia błotnego będzie podstawą podejmowania jakichkolwiek działań w tym zakresie.