Aktywizacja społeczności lokalnej Starego Folwarku w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

PROJEKT ZAKOŃCZONY

W lipcu 2006 roku zostało zawarte porozumienie o utworzeniu Lokalnej Grupy Działania, powołanej do realizacji projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej Starego Folwarku w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”. Porozumienie podpisane zostało przez Szkołę Podstawową w Starym Folwarku, Urząd Gminy Suwałki, Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne i Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”. Wniosek, przygotowany w imieniu Grupy przez Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, złożony został do Programu Rzeczpospolita Internetowa.

Wniosek zyskał uznanie wśród komisji konkursowej i w dniu 26 października 2006 roku, w siedzibie Centrum Olimpijskiego w Warszawie, nastąpiło uroczyste przekazanie grantów.

Program Rzeczpospolita Internetowa jest organizowany przez Fundację Grupy TP we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Jest to największy w Polsce program pomocy dla obszarów wiejskich finansowany ze środków prywatnych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział ponad 40% gmin wiejskich w Polsce (644 gminy), a 70 z nich uzyskało granty.

Do głównych celów projektu należało zaktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz poznania i promocji wartości przyrodniczych i kulturowych regionu, a zwłaszcza miejscowości Stary Folwark. Cel ten został osiągnięty poprzez zorganizowanie konkursów, szkoleń, warsztatów, założenia redakcji gazetki szkolnej, publikacji internetowych i przeprowadzenia rajdu historycznego.

Stary Folwark jest miejscowością leżącą na północnym brzegu jeziora Wigry, w centrum Wigierskiego Parku Narodowego. Jest to miejscowość o dużym znaczeniu turystycznym, mająca ciekawą przeszłość historyczną, związaną m.in. z: działalnością zakonu kamedułów wigierskich, Suwalskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – powstałego dzięki Kazimierzowi Kulwieciowi, Stacji Hydrobiologicznej kierowanej przez Alfreda Lityńskiego i Wigierskiego Parku Narodowego. Okolice Starego Folwarku charakteryzują się ciekawą i bogatą przyrodą, która wraz z pozostałą częścią parku narodowego włączona została do sieci Natura 2000 oraz objęta jest Konwencją Ramsarską.

Aby zaktywizować społeczność lokalną Starego Folwarku, a informacje o historii i przyrodzie tego miejsca i okolic zostały odpowiednio rozpropagowane i skutecznie utrwalone w pamięci mieszkańców i turystów odwiedzających region, przeprowadzono następujące działania:

Szkolenie dotyczące Internetu

Odbyły się szkolenia dotyczące pracy z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu. W poszczególnych spotkaniach brali udział głównie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku.

Szkolenie redakcji gazetki szkolnej

Spośród uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku wybrano grupę osób, które stanowią redakcję szkolnej gazetki „Pryzmat”. Osoby te zostały przeszkolone w zakresie prowadzenia działalności redakcyjnej.

Konkurs plastyczny i wydanie pocztówek

Zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Lecą liście, lecą”, w którym wzięło udział 72 uczniów okolicznych szkół podstawowych i gimnazjum. Wpłynęło 76 prac konkursowych, z których 7 zostało nagrodzonych a 13 wyróżnionych. Wszyscy autorzy tych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane ze środków Programu Rzeczpospolita Internetowa, Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku i Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”. Wybrane prace konkursowe (9 szt.) zostały opracowane i wydane w postaci kart pocztowych.

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu oraz wszystkie nadesłane prace zostały zamieszczone w dziale „Aktualności”.

Konkurs "Z kart historii"

Na konkurs „Z kart historii – opowiadamy historię Starego Folwarku” wpłynęło 10 prac. Komisja konkursowa oceniła wszystkie prace bardzo wysoko i przyznała trzy równorzędne nagrody oraz trzy wyróżnienia. Autorzy wszystkich dziesięciu prac zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostały zamieszczone w dziale „Aktualności”.

Założenie redakcji, wydanie 1. numeru biuletynu

Trzynastu uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku zadeklarowało chęć pracy w redakcji szkolnej gazetki. Gazetce nadano tytuł „Pryzmat” i przygotowano materiały do pierwszego numeru, który ukazał się pod koniec kwietnia br. Redakcja gazetki otrzymała cyfrowy aparat fotograficzny, dyktafon cyfrowy oraz kolorową drukarkę i oprogramowanie komputerowe. W redakcji utworzone zostały 4 działy:

- Z życia szkoły

- Sportowy

- Przyrodniczy

- Humoru,

którymi kierują wybrane osoby. Na czele redakcji stanęła Adriana Wasilewska (redaktor naczelny), a jej zastępcą jest Ewelina Majewska. Tekst pierwszego numeru gazetki zamieszczony jest w dziale „Wydawnictwa”.

Warsztaty przyrodnicze

Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku przeprowadzone zostały warsztaty przyrodnicze. Zajęcia prowadzone były w klasie (część teoretyczna) oraz w terenie (część praktyczna) i dotyczyły lokalnych elementów przyrody, np.: porostów, drzew, ptaków czy śladów zwierząt.

Rajd Kamedulski

Rajd Kamedulski był interesującym sprawdzianem wiedzy o historii Suwalszczyzny. Na potrzeby rajdu przygotowane zostały materiały pomocnicze „Krótki przewodnik historyczny po Ziemi Suwalskiej”, który obecnie zamieszczony jest w dziale „Publikacje”.

Uczestnicy rajdu (zespoły pięcioosobowe) spotkali się 21 kwietnia br. w Starym Folwarku i rywalizowali na 12-kilometrowej trasie przebiegającej przez tereny wsi Stary Folwark i okolicznych miejscowości. Na trasie ukrytych było 6 przystanków, na których uczestnicy rajdu musieli wykazać się wiedzą o wydarzeniach historycznych związanych z okolicą oraz zręcznością (były zagadki i gry zręcznościowe). Poszczególne przystanki dotyczyły:

- okresu tzw. łowców reniferów,

- Jaćwingów,

- dziejów wigierskich Kamedułów,

- działalności Stacji Hydrobiologicznej nad Wigrami,

- Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego,

- Wigierskiego Parku Krajobrazowego i Wigierskiego Parku Narodowego.

Rajd był jednym z elementów obchodów Dnia Ziemi, który przygotowano wspólnie z Wigierskim Parkiem Narodowym. W tym dniu oprócz rajdu odbywały się quizy (z nagrodami ufundowanymi przez Fundację na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” i Wigierski Park Narodowy) i zabawy, a całość zakończyła się wspólnym ogniskiem, przy którym serwowano grochówkę (ufundowaną przez restaurację “Pod Sieją”), pieczoną kiełbasę, wędzoną sielawę, słodycze i napoje. Wszyscy bawili się doskonale, pomimo niezbyt przychylnej aury. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy rajdu pamiątkowe koszulki t-shirt.

Opracowanie elektroniczne materiałów o Starym Folwarku

Jednym z rezultatów projektu było zebranie i opracowanie materiałów o historii i przyrodzie Starego Folwarku. Opracowanie to pod tytułem „Stary Folwark – z kart historii” zamieszczone jest w dziale „Wydawnictwa”.