Płazy Polski

Wróć do spisu treści

W Polsce żyje 19 gatunków płazów. Są to: salamandra, 4 traszki, 2 kumaki, grzebiuszka, 3 ropuchy, 2 rzekotki oraz 6 żab, przy czym umownie dzieli się je na tzw. żaby zielone (wodna, jeziorkowa i śmieszka) i brunatne (moczarowa, zwinka i trawna). Według obowiązującego obecnie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ochronie ścisłej podlega 8 gatunków płazów bezogonowych oraz 2 gatunki płazów ogoniastych. 5 z tych gatunków wymaga ochrony czynnej. Ochroną częściową objęto 8 gatunków, w tym 5 gatunków płazów bezogonowych i 3 ogoniastych. Niektóre z nich występują na obszarze całego kraju, inne jedynie w jego południowej części. Trzy gatunki: traszka grzebieniasta, traszka karpacka i żaba zwinka, wpisane zostały do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, a cztery gatunki: traszka karpacka, traszka grzebieniasta, kumak nizinny i kumak górski, zostały zamieszczone w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE.

Płazy ogoniaste Caudata

Salamandra plamista Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Traszka górska Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768); syn. Triturus alpestris

Traszka karpacka Lissotriton montadoni (Boulenger, 1880); syn. Triturus montadoni

Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758); syn. Triturus vulgaris

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Płazy bezogonowe Anura

Kumak nizinny Bombina bombina (Linnaeus, 1761)

Kumak górski Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Ropucha szara Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Ropucha paskówka Epidalea calamita (Laurenti, 1768); syn. Bufo calamita

Ropucha zielona Bufotes viridis (Laurenti, 1768); syn. Pseudepidalea viridis, Bufo viridis

Rzekotka drzewna Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Rzekotka wschodnia Hyla orientalis (Bedriaga, 1890)

Żaba wodna Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758); syn. Rana esculenta

Żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae (Camerano, 1882); syn. Rana lessonae

Żaba śmieszka Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771); syn. Rana ridibunda

Żaba moczarowa Rana arvalis Nilsson, 1842

Żaba zwinka Rana dalmatina Fitzinger, 1839

Żaba trawna Rana temporaria Linnaeus, 1758

Gatunki płazów Polski

Ochrona gatunkowa: S – ochrona ścisła; * - wymaga ochrony czynnej; Dyrektywa Siedliskowa UE: Zał. II – gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia Specjalnych Obszarów Ochrony, Zał. IV – gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony, Zał. V - gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których pozyskiwanie ze stanu dzikiego i eksploatacja może podlegać działaniom w zakresie zarządzania; Konwencja Berneńska: Zał. II – ściśle chronione gatunki fauny, Zał. III – chronione gatunki fauny; Czerwona Lista IUCN (Czerwona Lista Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody): LC – gatunki najmniejszej uwagi; Polska CzL (Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce): LC – gatunki niższego ryzyka – najmniejszej troski, NT – gatunki niższego ryzyka ale bliskie zagrożenia, DD – gatunki słabo znane, o zagrożeniu stwierdzonym ale nie określonym; Polska CzKZ (Polska Czerwona Księga Zwierząt): LC – gatunki na razie nie zagrożone wymarciem, NT – gatunki niższego ryzyka.

Jeszcze do niedawna uznawano, że w Polsce występuje 18, a nie 19 gatunków płazów. Ten jeden gatunek, którego do tej pory nie uznawano za oddzielny to rzekotka wschodnia Hyla orientalis. W związku z tym nie znalazła się ona jeszcze w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dotyczącym ochrony gatunkowej.