Opis zadań

wróć do strony głównej projektu

Zadanie 1. Inwentaryzacja gat. inwazyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem niecierpka gruczołowatego. Będzie ona prowadzona wzdłuż rzeki Czarna Hańcza na odcinku od jej źródeł do miejscowości Sobolewo oraz wokół jeziora Hańcza, przez które rzeka przepływa. Równocześnie na tym terenie prowadzona będzie inwentaryzacja innych gatunków inwazyjnych roślin obcych geograficznie: kolczurki klapowanej, gatunków z rodzaju nawłoć, rdestowców, winobluszczu pięciolistkowego oraz barszczu Sosnowskiego. Wszystkie gatunki roślin objęte projektem związane są z ekosystemami mokradłowymi, czyli jednymi z najbardziej wrażliwych ekosystemów, łatwo ulegających zaburzeniom, związanym m.in. z utratą bioróżnorodności (wypieranie, konkurencja). Inwentaryzacja prowadzona będzie na odcinku 117 km licząc dwa brzegi rzeki, z wykorzystaniem odbiorników GPS. Zaznaczone zostaną na mapie stanowiska występowania roślin inwazyjnych, powierzchnia jaką zajmują oraz podstawowa charakterystyka ich populacji.

Zadanie 2. Testowanie metod zwalczania niecierpka gruczołowatego. Aby określić najbardziej skuteczną metodę usuwania niecierpka z 3 głównych siedlisk, w których najczęściej występuje (łąki i pastwiska, nieużytki rolne, podmokłe lasy) planuje się utworzenie poletek doświadczalnych, na których prowadzone będzie usuwanie niecierpka różnymi metodami, skupionymi zarówno na samych roślinach, jak i nasionach zdeponowanych w glebie. Najskuteczniejsza metoda będzie zastosowana w przyszłych działaniach ograniczających populację tego gatunku.

Zadanie 3. Badanie dróg rozprzestrzeniania się nasion niecierpka gruczołowatego. Przeprowadzone zostaną badania, które pozwolą określić intensywność i efektywność transportu nasion w środowisku wodnym i lądowym. Wyniki tych badań dostarczą danych do opracowania strategii zwalczania gatunku.

Zadanie 4. Analiza dostępności nasion i sadzonek inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia. Dla obszaru woj. podlaskiego zostanie wykonana analiza dostępności nasion i sadzonek inwazyjnych gat. roślin. Wybrana zostanie reprezentatywna liczba punktów sprzedaży roślin, w których sprawdzona zostanie dostępność tych roślin. Zebranie danych będzie odbywało się drogą telefoniczną lub w sposób bezpośredni. Dokonana zostanie również analiza dostępności groźnych roślin w sieci sprzedaży internetowej. Uzyskane dane posłużą do opracowania raportu pokazującego skalę zjawiska i wskazującego sposoby ograniczenia dostępności inwazyjnych gatunków roślin.

Zadanie 5. Promocja i informacja. Równolegle z pozostałymi zadaniami prowadzona będzie akcja informacyjno-edukacyjna skierowana głównie do lokalnej społeczności: służb ochrony przyrody, działkowców, rolników (warsztaty) oraz innych osób zainteresowanych problematyką gatunków inwazyjnych (sympozjum). Celem nadrzędnym akcji jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą wprowadzanie gatunków obcych do środowiska przyrodniczego.