Kalendarium: listopad 2015

Wróć do kalendarium

28 listopada 2015 r., w budynku dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego, w ramach projektu odbyły się warsztaty dla użytkowników ogródków działkowych. W warsztatach udział wzięło 20 osób reprezentujących:

  • Rodzinny Ogród Działkowy „Leśny”
  • Rodzinny Ogród Działkowy „Jaćwingów”
  • Rodzinny Ogród Działkowy „Borówka”
  • Rodzinny Ogród Działkowy „Malinka”
  • Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa”
  • Rodzinny Ogród Działkowy „Oaza”.

Prowadzące warsztaty – mgr Joanna Adamczewska i mgr Katarzyna Łukowska – przedstawiły na wstępie cel i zakres projektu, w ramach którego zorganizowano spotkanie. Następnie omówiły na przykładach pojęcie różnorodności biologicznej i jej zagrożeń oraz przyczyny i skutki inwazji biologicznych. Szerzej omówiono gatunki roślin występujące na terenie Suwalszczyzny, takie jak: niecierpek gruczołowaty, nawłocie, rdestowce, kolczurka klapowana, barszcze kaukaskie, rudbekia naga, słonecznik bulwiasty, łubin trwały, sumak octowiec, czeremcha amerykańska i pozostałe gatunki drzewiaste: dąb czerwony, klon jesionolistny.

Ponadto przedstawiono „sylwetkę” gatunku – kandydata do potencjalnej inwazji, często spotykanego w ogrodach – winobluszcz pięciolistkowy. Obszernie omówione zostały doświadczenia związane z usuwaniem niecierpka gruczołowatego, zdobyte w trakcie realizacji projektów prowadzonych przez Wigierski Park Narodowy oraz Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”.

Znaczną część spotkania poświęcono sposobom postępowania z gatunkami inwazyjnym, które zadomowiły się w ogródkach. Użytkownicy zwrócili uwagę na brak rozwiązań technicznych w przypadku utylizacji gatunków inwazyjnych oraz na potrzebę zorganizowania ogólnodostępnych, zabezpieczonych kompostowników.

Następnie dyskutowano kodeks postępowania odpowiedzialnego ogrodnika i zaproponowano alternatywne gatunki roślin, które można wprowadzać do tradycyjnych ogrodów tak, by były przyjazne naturze. Przedstawiono projekty przyjaznych przyrodzie i wzbogacających bioróżnorodność rabat złożonych z gatunków rodzimych, zalecano też budowę domków dla pszczół dziko żyjących.

Uczestnicy warsztatów otrzymali liczne materiały warsztatowe wydane przez Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", ponadto dzięki uprzejmości Zaborskiego Parku Krajobrazowego wszystkim zainteresowanym przekazano broszurę pt. „Zamień nawłocie na malwy przy płocie – gatunki inwazyjne w ogrodzie”.