Kalendarium: grudzień 2015

Wróć do kalendarium

11 grudnia 2015 roku odbyły się drugie warsztaty dla użytkowników ogródków działkowych. Tym razem uczestnikami byli pracownicy służb ochrony przyrody z parków narodowych i krajobrazowych województwa podlaskiego. Podobnie jak poprzednio, warsztaty prowadziły mgr Joanna Adamczewska i mgr Katarzyna Łukowska.

Spotkanie rozpoczęto od prezentacji na następujące tematy:

  • cel i zakres projektu
  • przyczyny i skutki inwazji biologicznych
  • pochodzenie kenofitów obecnych we florze Polski
  • inwazyjne gatunki obce na terenie północno wschodniej Polski
  • metody usuwania inwazyjnych gatunków obcych na obszarach podlegających ochronie
  • aspekty legislacyjne - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych (…) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.

W czasie dyskusji Pani Małgorzata Charyton z Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej omówiła historyczne, gospodarcze i kulturowe aspekty rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych. Wskazała na motywacje antropogeniczne, towarzyszące procesowi rozprzestrzeniania się gatunków roślin oraz na konieczność analizy zachowań kluczowych grup społecznych przy planowaniu cyklu działań edukacyjnych, czy też kampanii. Pani Ewa Wiatr z Biebrzańskiego Parku Narodowego przedstawiła przykłady praktycznych działań edukacyjnych dla społeczności lokalnych, które Park prowadził w latach 2014 – 2015. Zaprezentowała także liczne pomoce dydaktyczne i sposoby ich użytkowania. Znaczna część warsztatów poświęcona była dyskusji na temat środków i metod dydaktycznych, jakie można wykorzystać podczas działań edukacyjnych - w tym idei społecznego monitoringu, wykorzystania mediów elektronicznych oraz działań bezpośrednich. Dyskutowano także nad pomysłami wspólnych działań oraz potencjalnymi projektami edukacyjnymi.