Statute

STATUT Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie “Człowiek i Przyroda”, zwane dalej: “Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a siedzibą władz jest miejscowość Krzywe.
 2. Stowarzyszenie może posiadać swoje przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci, których wzory zostały zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych, biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§6

Stowarzyszenie posiada konto złotówkowe i dewizowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§7

Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Starosta Powiatu Suwalskiego.

Rozdział 2

Cele i sposoby działania

§8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. podejmowanie działań związanych z ochroną zasobów kulturowych i przyrodniczych;
 2. stwarzanie warunków dla rozwoju popularyzacji wiedzy o środowisku przyrodniczo-kulturowym w kraju i za granicą;
 3. promocja młodych twórców i artystów;
 4. dbanie o dorobek twórców, artystów i przyrodników, popularyzujących piękno przyrody i jej ochronę;
 5. współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie organizowania, prowadzenia i doskonalenia metod ochrony środowiska przyrodniczego i zasobów kulturowych;
 6. współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej;
 7. prowadzenie poradnictwa w zakresie czynnej ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych;
 8. upowszechnianie wiedzy o środowisku przyrodniczo-kulturowym Polski;
 9. kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terenie Polski;
 10. współudział w inicjowaniu i koordynacji ruchu ekologicznego;
 11. rozwój nowych dróg przepływu informacji o środowisku przyrodniczo-kulturowym Polski;
 12. prowadzenie działalności oświatowej skierowanej do szeroko pojętej grupy odbiorców (min. do młodzieży uczącej się i pracującej, nauczycieli, pracowników szczebla samorządowego, bezrobotnych, osób starszych);
 13. inicjowanie i podejmowanie działań wspierających rozwój kultury i sportu;
 14. podejmowanie działań wspierających osoby i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym;
 15. prowadzenie działalności na rzecz wzmacniania demokracji oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie kursów, plenerów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, warsztatów, sympozjów, seminariów, itp., z zakresu upowszechniania wiedzy o środowisku przyrodniczym i kulturowym, metod jego ochrony oraz poświęconych polskiemu szkolnictwu, wychowaniu młodzieży, rynkowi pracy, orientacji i poradnictwu zawodowemu;
 2. inicjowanie, organizowanie i finansowanie konkursów fotograficznych, plastycznych i literackich, związanych z Polską;
 3. udzielanie pomocy innym ośrodkom w kraju i za granicą w prezentowaniu wiedzy o środowisku przyrodniczym i kulturowym Polski;
 4. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
 5. popieranie i rozwijanie ruchów ekologicznych;
 6. roztaczanie opieki (finansowej i merytorycznej) nad młodymi twórcami i przyrodnikami, działającymi w Polsce;
 7. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
 8. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów państwowych i samorządu terytorialnego;
 9. prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej, informacyjnej i konsultacyjnej z dziedziny ochrony środowiska przyrodniczego;
 10. współpracę ze szkolnictwem w zakresie opracowywania metod i programów nauczania;
 11. prowadzenie prac badawczych, naukowych, naukowo-technicznych, wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii, wydawanie prac naukowych, podręczników, skryptów, pomocy naukowych oraz publikacji zawodowych;
 12. przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie objętej działalnością Stowarzyszenia;
 13. wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego;
 14. prowadzenie, w różnych formach, działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 15. finansowanie bądź współfinansowanie przedsięwzięć odpowiadających założeniom programowym Stowarzyszenia;
 16. organizowanie funduszy w kraju i za granicą;
 17. prowadzenie działalności na rzecz kultury, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 18. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 19. podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, przestrzegania prawa i poszanowania prawa, a także wspomagających rozwój demokracji;
 20. podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 21. podejmowanie działań propagujących tradycje narodowe, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 22. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, posiadająca obywatelstwo polskie lub będąca cudzoziemcem, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§14

 1. Członek zwyczajny i wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 3. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp., organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 6. noszenia odznaki organizacyjnej.
 7. Członek zwyczajny i wspierający obowiązany jest do:
 8. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 9. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 10. przestrzegania etyki zawodowej,
 11. regularnego opłacania składek.

§15

 1. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt. b-e.
 2. Członek honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§16

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 4. wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki,
 5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
 7. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c-d orzeka Zarząd, który jest zobowiązany do powiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 12 dni od daty doręczenia stosownej uchwały .

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§18

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokoptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Walne Zebranie Członków

§20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 3. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i wspierający,
 4. z głosem doradczym – członkowie honorowi i zaproszeni goście.
 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
 7. w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 18 ust. 2,
 8. w drugim terminie – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 18 ust. 1.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 5. z własnej inicjatywy,
 6. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 7. na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 9. W szczególnych przypadkach (stan nadzwyczajny, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii) Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału w obradach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 7. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. podejmowaniu uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 11. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

Zarząd

§23

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 4 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

§24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień tych składek,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie wnioskowania o przyznanie środków finansowych na statutowe cele Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 10. zawieranie umów i składanie oświadczeń woli,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 14. podejmowanie decyzji o powoływaniu przedstawicielstw Stowarzyszenia w kraju i za granicą,
 15. wnioskowanie o przyznanie nagrody oraz innych form wynagrodzenia za szczególny wysiłek w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§25

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,

§27

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się co najmniej 1 raz w roku.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§35

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 2. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 3. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia,
 4. dotacje,
 5. darowizny, zapisy i spadki,
 6. dochody z działalności gospodarczej,
 7. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 8. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Stowarzyszenia.
 9. Składki członkowskie są roczne i powinny być wpłacane do końca roku kalendarzowego.
 10. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§36

Do nabywania, zbywania, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i obciążenia majątku Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.

§37

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz innych Stowarzyszenia wymagany jest jeden podpis któregokolwiek członka Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§38

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymagana jest kwalifikowana większości głosów - 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§39

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po jego zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.