Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Home Stowarzyszenie Projekty Wydawnictwa Aktualności Sponsorzy Galeria Linki Kontakt
Aktualne projekty
Projekty zakończone

Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce
 


Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach
Natura 2000
"Ostoja Wigierska", "Sandr Brdy"
i "Roztocze Środkowe"
 


Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania

Projekty

 

AKTUALNE PROJEKTY

      

   

Stowarzyszenie realizuje projekty głównie z zakresu czynnej ochrony środowiska przyrodniczego oraz edukacji ekologicznej. Część projektów dotyczy inwentaryzacji poszczególnych składników przyrody, np. grzybów, roślin, owadów, płazów czy ptaków.

  

Obecnie, zaangażowani jesteśmy w następujące projekty:

  

 Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000
"Ostoja Wigierska", "Sandr Brdy" i "Roztocze Środkowe"

  

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" uzyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowanie projektu zatytułowanego Ochrona rodzimej flory przed gatunkami roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 "Ostoja Wigierska", "Sandr Brdy" i "Roztocze Środkowe". Projekt realizowany będzie na terenie 3 województw i dotyczy ochrony rodzimej flory przed obcymi gatunkami roślin. Strategicznym jego celem jest ograniczenie populacji obcych gatunków na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, do których zalicza się obszary Natura 2000. Całe przedsięwzięcie składa się zasadniczo z trzech podstawowych działań:

1. Usuwaniu obcych gatunków roślin, poprzez wykopywanie, wyrywanie i wycinanie;

2. Wykonaniu projektów zagospodarowania zieleni wokół osad leśnych i innych budynków parków;

3. Działań informacyjno-edukacyjnych, polegających na prowadzeniu prelekcji, warsztatów, wydaniu broszur, kartek, zakładek itp. o tematyce związanej z obcymi gatunkami roślin;

 

Dodatkowo, na obszarze "Ostoi Wigierskiej" przeprowadzona zostanie szczegółowa inwentaryzacja obcych gatunków roślin na terenach proponowanych w nowym planie ochrony do objęcia ochroną ścisłą. Inwentaryzacja ta będzie połączona z jednoczesnym usuwaniem znalezionych roślin obcego pochodzenia.

  

Obszary objęte działaniami w ramach projektu należą już do nielicznych w Polsce, gdzie występowanie większości gatunków obcego pochodzenia nie stanowi większego problemu. Gatunki te nie opanowały jeszcze większych powierzchni i wyeliminowanie ich czy też znaczące ograniczenie ich populacji jest możliwe przy niewielkich nakładach finansowych. Jednym ze źródeł rozchodzenia się obcych gatunków roślin są osady leśne, dlatego też wykonane zostaną projekty zagospodarowania zieleni wokół tych osad. Zaplanowane zostanie zastąpienie gatunków obcych rodzimymi, nie tracąc funkcji, jaką zieleń ma tu spełniać. Równolegle z działaniem zwalczania obcych gatunków roślin prowadzone będą działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu uświadomienie społecznościom lokalnym zagrożenia, jakie niosą ze sobą inwazyjne gatunki roślin. Działania te, w postaci prelekcji, warsztatów, sympozjum i wydawnictw będą skierowane do odbiorców w różnym wieku i różnych profesji.

  

 
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  

  

Zobacz stronę projektu»

  

  

 

  

  

 Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce (LIFE12 NAT/PL/000063)

  

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" znalazło się wśród 12 polskich instytucji i organizacji, które otrzymały dofinansowanie z instrumentu finansowego LIFE+ i NFOŚiGW w naborze 2012. Przez najbliższe trzy lata Stowarzyszenie będzie realizowało projekt zatytułowany "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce".

  

Celem strategicznym projektu jest ochrona populacji płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce. Celami szczegółowymi są:

1. Zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych;

2. Zwiększenie liczby miejsc rozrodu płazów;

3. Zmniejszenie śmiertelności płazów związanej z tzw. pułapkami antropogenicznymi;

4. Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych.

  

Założone cele projektu zostaną zrealizowane dzięki następującym działaniom ochronnym:

1. Zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych - budowa systemów przejść dla płazów pod drogami w miejscach, gdzie ich tras migracji krzyżują się z trasami komunikacyjnymi;

2. Zwiększenie liczby miejsc rozrodu płazów - odtworzenie zarastających i wypłyconych zbiorników wodnych;

3. Zmniejszenie śmiertelności płazów związanej z tzw. pułapkami antropogenicznymi - zaprojektowanie

rozwiązań technicznych służących ochronie płazów do urządzeń stosowanych w budownictwie;

4. Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych - zaopatrzenie wybranych szkół i ośrodków edukacyjnych w sprzęt i materiały pomocne przy prowadzeniu monitoringu płazów, przeszkolenie personelu.

  

Realizacja projektu przyniesie następujące rezultaty:

1. Redukcja śmiertelności płazów podczas ich wędrówek sezonowych w lokalnych populacjach na obszarach Natura 2000 "Ostoja Suwalska", "Narwiańskie Bagna" oraz "Puszcza Romincka" - co najmniej o 80%;

2. Zwiększenie ilości zbiorników wodnych stanowiących miejsca rozrodu płazów - 4 szt.;

3. Opracowanie rozwiązań technicznych chroniących płazy przed tzw. pułapkami antropogenicznymi - opracowanie katalogu zawierającego 5-10 obiektów;

4. Zwiększenie ilości danych na temat zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych na terenie północno-wschodniej Polski - założenie sieci monitoringu płazów w oparciu o wybrane szkoły i ośrodki edukacyjne.

     

  

  

Zobacz stronę projektu»

  

  

  

  

 Niecierpek gruczołowaty

    - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania

   

Głównym celem projektu jest rozpoznanie miejsc występowania niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera - inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia, dróg jego rozprzestrzeniania się oraz najskuteczniejszych metod ograniczania jego populacji. Projekt składa się z 5 głównych zadań: inwentaryzacji inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia, analizy dostępności nasion i sadzonek najgroźniejszych gatunków roślin, testowania metod zwalczania niecierpka gruczołowatego, badania dróg rozprzestrzeniania się nasion niecierpka oraz promocji i informacji.

  

Całkowity koszt projektu: 854 840,00 PLN

Dofinansowanie pochodzące ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 769 356,00 PLN

Czas trwania projektu: maj 2014 - kwiecień 2016

     

  

  

Zobacz stronę projektu»

  

  

  

  

   
 

© 2013-2014 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda                             webmaster