Kalendarium: maj-czerwiec 2015

Wróć do kalendarium

W dniach 30 maja - 4 czerwca, w ramach Działania F.2 Tworzenie sieci z innymi projektami, odbył się wyjazd studyjny do Włoch i Słowenii, w którym wzięły udział trzy osoby reprezentujące Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”. Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z przedstawicielamitablicch projektów unijnych, realizowanych z programu LIFE (LIFE06 NAT/SI/000069 oraz LIFE+11 NAT/IT/00094). Ponadto w wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele dwóch innych projektów LIFE - z Pienińskiego Parku Narodowego (LIFE12 NAT/PL/000034) i Wigierskiego Parku Narodowego (LIFE11 NAT/PL/00431). Było to doskonałą okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń zdobytych przy realizacji projektów unijnych przez trzech polskich beneficjentów.

W Słowenii, w siedzibie Parku Regionalnego w Cerknicy (Notranjski rugijski park), odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami zespołu zarządzającego projektem LIFE06NAT/SI/000069 „Presihajoce Cerknisko Jezero”. Była to okazja do wzajemnej prezentacji głównych problemów związanych z realizacją projektów. Po bardzo interesującej dyskusji, gospodarze zaprosili na objazd terenowy najważniejszych dla projektu miejsc, szczegółowo objaśniając jakie działania zostały podjęte w celu ich ochrony. Niezwykłe wrażenie robi jezioro Cerknickie, które w ciągu sezonu zmienia poziom wody o wiele metrów, co w istotny sposób oddziałuje na lokalną florę i faunę. Na pobliskich łąkach występuje duże bogactwo kwiatów, wśród których były liczne gatunki spotykane na polskich łąkach, ale także i zupełnie „egzotyczne”, jak np. Gladiolus illyricus, Lamium orvala czy Knautia illyrica. Jedną z głównych metod ochrony unikatowej flory i fauny tych łąk jest ich wykaszanie, co m.in. stwarza optymalne warunki bytowania derkacza, niepylaka mnemozyny i motyli z rodziny modraszkowatych.

Kolejna wizyta odbyła się na terenie Włoch w Toskanii. Jej celem była wymiana doświadczeń z przedstawicielami zespołu zarządzającego projektem LIFE+11 NAT/IT/00094 „SOS Tuscan Wetlands”. Spotkanie odbyło się w siedzibie zarządu projektu w Ponte Buggianese, gdzie szef konsorcjum di Bonifica del Padule di Fucechio zaprezentował cele i działania przewidziane w projekcie. Po ciekawej prezentacji i dyskusji rozpoczęła się część terenowa, pozwalająca na bezpośrednią ocenę rezultatów działań prowadzonych w ramach projektu. Okazało się, że obie strony – polska i włoska - mają wiele wspólnych problemów, takich jak zanik bioróżnorodności na terenach podmokłych, spowodowany silną antropopresją, czy inwazje obcych gatunków roślin (głównie Amorpha fruticosa) i zwierząt (np. nutrii, czy amerykańskiego raka Procambarus klarkii).

Przedstawiciele obu wizytowanych projektów wykazali duże zainteresowanie problematyką poruszaną w naszych projektach i zapowiedzieli rewizytę w Polsce.