Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 
O projekcie
Opis zadań
Aktualności
Kalendarium
Publikacje i raporty
Galeria
Kontakt
Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda

  

 

 

   

   

KALENDARIUM

   

   

Drugie warsztaty odbyły się 11 grudnia 2015 r., również w budynku dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego. Tym razem uczestnikami byli pracownicy służb ochrony przyrody z parków narodowych i krajobrazowych województwa podlaskiego. Podobnie jak poprzednio, warsztaty prowadziły mgr Joanna Adamczewska i mgr Katarzyna Łukowska.

  

Spotkanie rozpoczęto od prezentacji na następujące tematy:

- cel i zakres projektu

- przyczyny i skutki inwazji biologicznych

- pochodzenie kenofitów obecnych we florze Polski

- inwazyjne gatunki obce na terenie północno wschodniej Polski

- metody usuwania inwazyjnych gatunków obcych na obszarach podlegających ochronie

- aspekty legislacyjne - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych (…) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.

  

W czasie dyskusji Pani Małgorzata Charyton z Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej omówiła historyczne, gospodarcze i kulturowe aspekty rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych. Wskazała na motywacje antropogeniczne, towarzyszące procesowi rozprzestrzeniania się gatunków roślin oraz na konieczność analizy zachowań kluczowych grup społecznych przy planowaniu cyklu działań edukacyjnych, czy też kampanii. Pani Ewa Wiatr z Biebrzańskiego Parku Narodowego przedstawiła przykłady praktycznych działań edukacyjnych dla społeczności lokalnych, które Park prowadził w latach 2014 – 2015. Zaprezentowała także liczne pomoce dydaktyczne i sposoby ich użytkowania. Znaczna część warsztatów poświęcona była dyskusji na temat środków i metod dydaktycznych, jakie można wykorzystać podczas działań edukacyjnych - w tym idei społecznego monitoringu, wykorzystania mediów elektronicznych oraz działań bezpośrednich. Dyskutowano także nad pomysłami wspólnych działań oraz potencjalnymi projektami edukacyjnymi.

  

Kliknij, aby powiększyć

    

   

   

   

28 listopada 2015 r., w budynku dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego, w ramach projektu odbyły się warsztaty dla użytkowników ogródków działkowych. W warsztatach udział wzięło 20 osób reprezentujących:

- Rodzinny Ogród Działkowy „Leśny”

- Rodzinny Ogród Działkowy „Jaćwingów”

- Rodzinny Ogród Działkowy „Borówka”

- Rodzinny Ogród Działkowy „Malinka”

- Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa”

- Rodzinny Ogród Działkowy „Oaza”.

  

Prowadzące warsztaty – mgr Joanna Adamczewska i mgr Katarzyna Łukowska – przedstawiły na wstępie cel i zakres projektu, w ramach którego zorganizowano spotkanie. Następnie omówiły na przykładach pojęcie różnorodności biologicznej i jej zagrożeń oraz przyczyny i skutki inwazji biologicznych. Szerzej omówiono gatunki roślin występujące na terenie Suwalszczyzny, takie jak: niecierpek gruczołowaty, nawłocie, rdestowce, kolczurka klapowana, barszcze kaukaskie, rudbekia naga, słonecznik bulwiasty, łubin trwały, sumak octowiec, czeremcha amerykańska i pozostałe gatunki drzewiaste: dąb czerwony, klon jesionolistny.

  

Ponadto przedstawiono „sylwetkę” gatunku – kandydata do potencjalnej inwazji, często spotykanego w ogrodach – winobluszcz pięciolistkowy. Obszernie omówione zostały doświadczenia związane z usuwaniem niecierpka gruczołowatego, zdobyte w trakcie realizacji projektów prowadzonych przez Wigierski Park Narodowy oraz Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”.

  

Znaczną część spotkania poświęcono sposobom postępowania z gatunkami inwazyjnym, które zadomowiły się w ogródkach. Użytkownicy zwrócili uwagę na brak rozwiązań technicznych w przypadku utylizacji gatunków inwazyjnych oraz na potrzebę zorganizowania ogólnodostępnych, zabezpieczonych kompostowników.

  

Następnie dyskutowano kodeks postępowania odpowiedzialnego ogrodnika i zaproponowano alternatywne gatunki roślin, które można wprowadzać do tradycyjnych ogrodów tak, by były przyjazne naturze. Przedstawiono projekty przyjaznych przyrodzie i wzbogacających bioróżnorodność rabat złożonych z gatunków rodzimych, zalecano też budowę domków dla pszczół dziko żyjących.

  

Uczestnicy warsztatów otrzymali liczne materiały warsztatowe wydane przez Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", ponadto dzięki uprzejmości Zaborskiego Parku Krajobrazowego wszystkim zainteresowanym przekazano broszurę pt. „Zamień nawłocie na malwy przy płocie – gatunki inwazyjne w ogrodzie”.

  

Kliknij, aby powiększyć

    

   

   

   

W dniach 1-2 września 2015 roku w ramach projektu zorganizowana została konferencja pt. "Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania". Konferencja odbyła się w miejscowości Gawrych Ruda, na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Uczestniczyło w niej ponad 70 osób reprezentujących m.in.: parki narodowe i krajobrazowe, nadleśnictwa, uczelnie wyższe, instytuty naukowe i organizacje pozarządowe.

  

Kliknij, aby powiększyć

    

   

Konferencję otworzyli dr Lech Krzysztofiak - prezes Stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda" oraz dr inż. Jacek Łoziński - dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego. Dyrektor Parku w krótkim wystąpieniu przedstawił historię zaangażowania Wigierskiego Parku Narodowego w działalność związaną ze zwalczaniem inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia.

  

Kliknij, aby powiększyć

    

   

W trakcie pierwszej sesji referatowej, której przewodniczyła pani prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, wygłoszone zostały następujące referaty:

„Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania” autorstwa dr Lecha Krzysztofiaka,

„Niecierpek gruczołowaty w Kampinoskim Parku Narodowym – od inwentaryzacji do strategii zwalczania” autorstwa dr Anny Bomanowskiej,

  

Kliknij, aby powiększyć

    

      

„Czarna lista inwazyjnych roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego” autorstwa dr Artura Pliszko,

„Zwalczanie obcych, inwazyjnych gatunków roślin na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” autorstwa mgr inż. Magdaleny Kochanowskiej,

  

Kliknij, aby powiększyć

    

        

a po przerwie, w czasie której można było, m.in., zdobyć najnowsze wydawnictwa na temat inwazyjnych gatunków, swoje wystąpienia mieli kolejni goście:

„Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia w Ojcowskim Parku Narodowym” autorstwa dr Anny Sołtys-Lelek,

„Sposoby niszczenia barszczy na przykładzie gminy Santok w woj. lubuskim. Możliwości, metody i techniki urządzenia PASTWA” autorstwa Jan Pastwy,

„Zamień nawłocie na malwy przy płocie, czyli jak zaprosić ogrodników do walki z gatunkami inwazyjnymi” autorstwa mgr Justyny Rymon-Lipińskiej.

  

Kliknij, aby powiększyć

    

        

W sesji poobiedniej, której przewodniczył dr hab. Lucjan Rutkowski, wygłoszono następujące referaty:

„Obce i inwazyjne gatunki bruzdnic (Dinoflagfellata) w Wigierskim Parku Narodowym (stan badań: lato 2015 r.)” dr Paweł M. Owsianny,

„Obce inwazyjne gatunki roślin w mieście Piła (północna Wielkopolska) – relacja z projektu edukacyjno-monitoringowego” dr Paweł M. Owsianny,

  

Kliknij, aby powiększyć

    

      

„Analiza dostępności nasion i sadzonek inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia na terenie województwa podlaskiego” mgr inż. Aleksandra Mackiewicz,

„Wyniki inwentaryzacji inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia w dolinie Czarnej Hańczy od jej źródeł do Sobolewa” dr Anna Krzysztofiak,

  

Kliknij, aby powiększyć

    

        

„Obce gatunki roślin na obszarach proponowanych do objęcia ochroną ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym” dr Lech Krzysztofiak.

Na koniec sesji referatowej dr Marian Szewczyk przedstawił dotychczasowe doświadczenia w usuwaniu barszczu Sosnowskiego w powiecie sanockim.

  

Kliknij, aby powiększyć

    

        

Po każdym bloku referatów uczestnicy dyskutowali poruszone w nich tematy, co pokazało, że problem inwazji obcych gatunków roślin dotyka nie tylko gospodarzy terenów chronionych, takich jak parki narodowe, czy krajobrazowe, ale także leśników i samorządowców. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji w zwalczaniu tych niechcianych gości była kontynuowana podczas krótkiej sesji posterowej.

   

Kliknij, aby powiększyć

     

        

  

Drugiego dnia konferencji odbyła się sesja terenowa, podczas której uczestnicy odwiedzili łąkę nad Czarną Hańczą, na której Wigierski Park Narodowy od trzech lat skutecznie zwalcza niecierpka gruczołowatego oraz okolice Dowspudy, gdzie występuje silna populacja barszczu Sosnowskiego i niecierpka gruczołowatego. Konferencja była również okazją do zaprezentowania problematyki obcych gatunków roślin w lokalnych mediach - w Radiu Białystok oraz TVP Białystok.

  

Kliknij, aby powiększyć

    

        

  

  

  

  

   
 

© 2014-2016 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda                             webmaster