Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

English

Strona główna
O projekcie
Opis działań
Harmonogram
Aktualności
Raporty
i publikacje
Monitoring płazów
Kalendarium
Współpraca
Odrobina egzotyki
Kontakt
Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda

  

   

   

PODSTAWOWE INFORMACJE o PROJEKCIE

   

Tytuł projektu:

  

Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce

  

  

Cele projektu:

  

Celem strategicznym projektu jest ochrona populacji płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce.

Celami szczegółowymi są:

1. Zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych;

2. Zwiększenie liczby miejsc rozrodu płazów;

3. Zmniejszenie śmiertelności płazów związanej z tzw. pułapkami antropogenicznymi;

4. Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych.

  

  

Działania:

  

Założone cele projektu zostaną zrealizowane dzięki następującym działaniom ochronnym:

1. Zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych - budowa systemów przejść dla płazów
pod drogami w miejscach, gdzie ich tras migracji krzyżują się z trasami komunikacyjnymi;

2. Zwiększenie liczby miejsc rozrodu płazów - odtworzenie zarastających i wypłyconych zbiorników wodnych;

3. Zmniejszenie śmiertelności płazów związanej z tzw. pułapkami antropogenicznymi - zaprojektowanie rozwiązań technicznych służących ochronie płazów do urządzeń stosowanych w budownictwie;

4. Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych - zaopatrzenie wybranych szkół i ośrodków edukacyjnych w sprzęt i materiały pomocne przy prowadzeniu monitoringu płazów, przeszkolenie personelu.

  

  

Rezultaty:

  

Realizacja projektu przyniosła następujące rezultaty:

1. Redukcja śmiertelności płazów podczas ich wędrówek sezonowych w lokalnych populacjach na obszarach Natura 2000 "Ostoja Suwalska", "Narwiańskie Bagna" oraz "Puszcza Romincka" - co najmniej o 80%;
Wybudowano 6 systemów przepustów dla płazów, ograniczających śmiertelność płazów na drogach
– raport dotyczący efektów związanych z budową przepustów dla płazów znajduje się w zakładce
„Raporty i publikacje”

2. Zwiększenie ilości zbiorników wodnych stanowiących miejsca rozrodu płazów - 4 szt.;
Zrekultywowano 11 zbiorników wodnych, stanowiących miejsca rozrodu płazów
– raport dotyczący efektów ekologicznych związanych z ochroną miejsc rozrodu płazów znajduje się w zakładce „Raporty i publikacje”

3. Opracowanie rozwiązań technicznych chroniących płazy przed tzw. pułapkami antropogenicznymi
- opracowanie katalogu zawierającego 5-10 obiektów;
Raport „Rozwiązania techniczne chroniące płazy przed pułapkami antropogenicznymi”
oraz projekty techniczne opisanych urządzeń „Katalog projektów technicznych”
znajdują się w zakładce „Raporty i publikacje”

4. Zwiększenie ilości danych na temat zagrożeń płazów przy szlakach komunikacyjnych na terenie północno-wschodniej Polski - założenie sieci monitoringu płazów w oparciu o wybrane szkoły i ośrodki edukacyjne;

5. Wzrost liczby wydawnictw dotyczących płazów i ich ochrony - 2 pozycje książkowe.
Wydano dwie książki o płazach: „Czynna ochrona płazów” oraz „Płazy Polski – przewodnik terenowy”
– obie pozycje znajdują się w zakładce „Raporty i publikacje”.

  

  

Budżet:

  

Całkowity budżet: 3,930,152 Euro

Koszty kwalifikowane: 3,930,152 Euro

Wkład Unii Europejskiej: 1,965,076 Euro

  

  

Współfinansowanie:

  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

     

  Beneficjent koordynujący:

  

Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda"

Krzywe 62B

16-402 Suwałki

  

  

  

Licznik odwiedzin:

monitoring pozycji

  

 
 

© 2013-2014 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda                             webmaster